Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Španija

Evropski čezmejni postopki – evropski zaščitni ukrepi v civilnih zadevah


*obvezen vnos

Člen 17 - Informacije, ki so dane na voljo javnosti

Ni relevantno.

V Španiji ni odredb o zaščiti, kakršne so opisane v Uredbi (EU) št. 606/2013. Zato ni sodnih organov, ki bi bili pristojni za izdajo takih odredb in potrdil iz člena 5 Uredbe.

Člen 18 (a)(i) - organe, ki so pristojni za odreditev zaščitnih ukrepov in izdajo potrdil v skladu s členom 5

Ni relevantno.

V Španiji ni odredb o zaščiti, kakršne so opisane v Uredbi (EU) št. 606/2013. Zato ni organov, ki bi bili pristojni za izdajo takih odredb in potrdil iz člena 5 Uredbe.

Člen 18 (a)(ii) - organe, pri katerih je treba uveljavljati zaščitni ukrep, odrejen v drugi državi članici, in/ali ki so pristojni za izvrševanje takega ukrepa

Sodišče prve stopnje (Juzgado de Primera Instancia) ali, kjer je to primerno, družinsko sodišče (Juzgado de Familia), pristojno v okrožju, kjer žrtev živi.

Člen 18 (a)(iii) - organe, ki so pristojni za prilagoditev zaščitnih ukrepov v skladu s členom 11(1)

Sodišče prve stopnje ali, kjer je to primerno, družinsko sodišče, pristojno v okrožju, kjer žrtev živi.

Člen 18 (a)(iv) - sodišča, pri katerih se v skladu s členom 13 vloži prošnja za zavrnitev priznanja in, kadar je to primerno, izvršitve

Pokrajinsko sodišče (Audiencia Provincial).

Člen 18 (b) - jeziku ali jezikih, ki so sprejemljivi za prevode iz člena 16(1)

Španščina.

Zadnja posodobitev: 01/08/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.