Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Österrike

EU:s gränsöverskridande förfaranden – europeiska skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor


*obligatoriskt

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

De skyddsåtgärder i österrikisk rätt som omfattas av förordningen är framför allt interimistiska åtgärder om skydd mot våld i hemmet (§ 382b i lagen om verkställighet (Exekutionsordnung, EO)), om skydd mot våld i allmänhet (§ 382e i lagen om verkställighet) och om skydd mot intrång i privatlivet (§ 382g i lagen om verkställighet). Följande lagbestämmelser är tillämpliga:

”Skydd mot våld i hemmet

§ 382b. 1) Om en person genom fysiskt våld eller hot om fysiskt våld eller något annat beteende som allvarligt skadar en annan persons psykiska hälsa gör det outhärdligt för den personen att fortsätta att bo tillsammans måste domstolen på begäran från den sistnämnda personen
1.

förplikta den förstnämnda personen att lämna bostaden och den närmaste omgivningen och

2.

förbjuda den förstnämnda personen att återvända till bostaden och den närmaste omgivningen,

om bostaden tillgodoser sökandens akuta behov av bostad.

2) För interimistiska åtgärder enligt punkt 1 behöver det inte fastställas någon tidsfrist för att inge överklaganden (§ 391.2) om den interimistiska åtgärden beviljas i högst sex månader.

3) Förfaranden för att pröva saken i målet i den mening som avses i § 391.2 kan vara förfaranden för upplösning, annullering eller ogiltigförklaring av äktenskapet, bodelningsförfaranden och förfaranden för att fastställa rätten att utnyttja bostaden.

Skydd mot våld i allmänhet

§ 382e. 1) Om en person genom fysiskt våld eller hot om fysiskt våld eller något annat beteende som allvarligt skadar en annan persons psykiska hälsa gör det outhärdligt för den personen att fortsätta träffas måste domstolen på begäran från den sistnämnda personen
1.

förbjuda den förstnämnda personen att vistas på vissa bestämda platser, och

2.

förplikta den förstnämnda personen att undvika att träffa och kontakta sökanden,

om inte detta strider mot svarandens vitala intressen.

2) För interimistiska åtgärder enligt punkt 1 behöver det inte fastställas någon tidsfrist för att inge överklaganden (§ 391.2) om den interimistiska åtgärden beviljas i högst ett år. Samma regler gäller vid förlängning av den interimistiska åtgärden till följd av en överträdelse från svarandens sida.

3) Om en interimistisk åtgärd enligt punkt 1 meddelas tillsammans med en interimistisk åtgärd enligt § 382b.1 ska §§ 382b.3 och 382c.4 gälla i tillämpliga delar.

4) Domstolen kan anförtro verkställigheten av de interimistiska åtgärderna enligt punkt 1 till säkerhetsmyndigheterna. § 382d.4 ska gälla i tillämpliga delar. I annat fall ska de interimistiska åtgärderna i punkt 1 verkställas i enlighet med bestämmelserna i del 1, avsnitt tre.

Skydd mot intrång i privatlivet

§ 382g 1) Rätten att slippa intrång i privatlivet kan framför allt säkerställas genom följande åtgärder:
1.

Förbud mot att ta personlig kontakt med och följa efter den utsatta parten.

2.

Förbud mot att ta kontakt via brev, telefon eller andra metoder.

3.

Förbud mot att befinna sig på vissa bestämda platser.

4.

Förbud mot att vidarebefordra och sprida personuppgifter om och fotografier på den utsatta parten.

5.

Förbud mot att använda personuppgifter om den utsatta parten för att beställa varor eller tjänster från en tredje man.

6.

Förbud mot att locka en tredje man att ta kontakt med den utsatta parten.

2) För interimistiska åtgärder enligt punkt 1.1–1.6 behöver det inte fastställas någon tidsfrist för att inge överklaganden (§ 391.2) om den interimistiska åtgärden beviljas i högst ett år. Samma regler gäller vid förlängning av den interimistiska åtgärden till följd av en överträdelse från svarandens sida.

3) Domstolen kan anförtro verkställigheten av de interimistiska åtgärderna enligt punkt 1.1 och 1.3 till säkerhetsmyndigheterna. § 382d.4 ska gälla i tillämpliga delar. I annat fall ska de interimistiska åtgärderna i punkt 1 verkställas i enlighet med bestämmelserna i del 1, avsnitt tre.”

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Skyddsåtgärder meddelas av distriktsdomstolar (Bezirksgerichte). I sällsynta fall kan en skyddsåtgärd även meddelas av en regiondomstol (Landesgericht), i dess egenskap av förstainstansdomstol, om målet rörande huvudsaken prövas vid denna domstol. Under ett överklagandeförfarande kan skyddsåtgärder även meddelas av regiondomstolar, men även av överregiondomstolar (Oberlandesgerichte) eller högsta domstolen (Oberster Gerichtshof), i deras egenskap av appellationsdomstolar.

Distriktsdomstolar utfärdar även intyg om den skyddsåtgärd som de har meddelat. Om en skyddsåtgärd i undantagsfall meddelas av en regiondomstol, en överregiondomstol eller högsta domstolen är den domstolen ansvarig för att utfärda intyget. Det är således alltid den domstol som meddelade åtgärden som är ansvarig för att utförda intyget om den åtgärden.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Distriktsdomstolar. Enligt § 420.1 i lagen om verkställighet är domstolen med territoriell behörighet att förordna om verkställighet av en utländsk skyddsåtgärd i Österrike, och att fatta beslut om en ansökan om verkställighet på grundval av en sådan skyddsåtgärd, distriktsdomstolen med allmän behörighet i tvister som rör den berörda personen (som beror på personens hemvist). Om den sistnämnda domstolen inte ligger i Österrike är distriktsdomstolen i Innere Stadt i Wien (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) behörig.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Distriktsdomstolarna är även behöriga att justera utländska skyddsåtgärder. Även i detta fall grundas behörigheten på den allmänna behörigheten i tvister som rör den skyddade personen (dennes hemvist), om denna person har hemvist i Österrike. I annat fall är distriktsdomstolen i Innere Stadt i Wien behörig (§ 420.1 i lagen om verkställighet).

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Enligt § 420.2 i lagen om verkställighet måste ansökningar om att vägra erkännande eller verkställighet av en utländsk skyddsåtgärd som inte är tidsbegränsad lämnas in till den distriktsdomstol som beordrade eller godkände verkställigheten av skyddsåtgärden.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Tyska är det enda språk som godtas.

Senaste uppdatering: 06/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.