Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Beroende på saken i det mål där en skyddsåtgärd begärs är följande myndigheter behöriga att meddela skyddsåtgärder: familjedomstolen (tribunal de la famille/familierechtbank), arbetsdomstolen (tribunal du travail/arbeidsrechtbank) eller åklagarmyndigheten (ministère public/Openbaar Ministerie), med efterhandskontroll av familjedomstolen eller ungdomsdomstolen (tribunal de la jeunesse/jeugdrechtbank).

Kanslichefen (greffier en chef/hoofdgriffier) vid den domstol som meddelade skyddsåtgärden, eller i förekommande fall åklagarmyndigheten, ansvarar för utfärdandet av intyget.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Åklagarmyndigheten på den ort där den skyddade personen är folkbokförd/kommer att folkbokföras, eller där personen har/kommer att ha sin vanliga vistelseort.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Åklagarmyndigheten på den ort där den skyddade personen är folkbokförd/kommer att folkbokföras, eller där personen har/kommer att ha sin vanliga vistelseort. En sådan justering kan överklagas till distriktsdomstolen (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg) i enlighet med artikel 11.5.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Distriktsdomstolen.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Franska, nederländska och/eller tyska godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1, beroende på det officiella språket på verkställighetsorten enligt belgisk lag.

Senaste uppdatering: 10/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.