Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Distriktsdomstolen i den domkrets där den skadelidande parten har sin permanenta eller nuvarande adress är den myndighet som är behörig att meddela skyddsåtgärder (artikel 7 i lagen om skydd mot våld i hemmet).

Den distriktsdomstol som prövade målet är den myndighet som, på den skyddade personens begäran, utfärdar det intyg som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 606/2013 (artikel 26.1 i lagen om skydd mot våld i hemmet).

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

En person som omfattas av en skyddsåtgärd som meddelats i en EU-medlemsstat får begära att stadsdomstolen i Sofia meddelar en skyddsåtgärd i Bulgarien (artikel 23 i lagen om skydd mot våld i hemmet).

Inrikesministeriet och åklagarmyndigheten är de myndigheter som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Stadsdomstolen i Sofia är behörig myndighet.

Domstolen kontrollerar att åtgärden kan verkställas med de medel som är tillgängliga i den bulgariska lagstiftningen. Om detta inte är möjligt meddelar domstolen en ersättningsåtgärd i enlighet med bulgarisk lag (artikel 24.2 i lagen om skydd mot våld i hemmet).

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

På begäran av den person som är orsak till fara kan stadsdomstolen i Sofia vägra att erkänna eller verkställa en skyddsåtgärd (artikel 25 i lagen om skydd mot våld i hemmet).

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Bulgarien kräver att handlingarna översätts till bulgariska.

Senaste uppdatering: 10/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.