Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – europeiska skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor


*obligatoriskt

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

Enligt lagen om skydd mot våld i hemmet (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji) kan gärningspersonen bötfällas och dömas till fängelse. Utöver de skyddsåtgärder som föreskrivs i lagen om mindre förseelser (Prekršajni zakon) kan dessutom följande skyddsåtgärder åläggas gärningspersonen:

1. Psykosocial tvångsbehandling.

2. Ett föreläggande som förbjuder gärningspersonen att närma sig, trakassera eller förfölja den person som har utsatts för familjevåld.

3. Avhysning från det gemensamma hemmet.

4. Tvångsvård mot missbruk.

Domstolen får besluta om skyddsåtgärder på begäran av den person som utsatts för våld i hemmet, polisen eller på eget initiativ. Ovanstående skyddsåtgärder kan införas av domstolen, innan talan inleds, på begäran av brottsoffret eller en annan godkänd sökande, om det föreligger en direkt risk för brottsoffret, deras familjemedlemmar eller en medlem av det gemensamma hushållet.

Enligt artikel 65 i strafflagen (Kazneni zakon) kan domstolen vidta förebyggande åtgärder mot gärningspersonen: Psykiatrisk tvångsbehandling, tvångsvård mot missbruk, psykosocial tvångsbehandling, förbud mot att gärningspersonen utför vissa åligganden eller viss verksamhet, förbud mot att köra ett motorfordon, förbud mot att närma sig, trakassera eller förfölja, avhysning från det gemensamma hemmet, förbud mot att använda internet och översyn efter att hela fängelsestraffet har avtjänats.

I enlighet med artikel 98 i straffprocesslagen (Zakon o kaznenom postupku) får domstolen och den allmänna åklagaren också införa åtgärder för övervakning av förövaren av ett våldsbrott före rättegång: Ett förbud mot att närma sig en viss person, ett förbud mot att kontakta eller upprätthålla kontakt med en viss person, ett förbud mot att förfölja eller trakassera offret eller en annan person och/eller avhysning från hemmet.

I enlighet med artikel 130.6 i lagen om mindre förseelser får poliser på plats utfärda en övervakningsåtgärd före rättegången som förbjuder förövaren av våld i hemmet från att besöka en viss plats eller ett visst område, närma sig en viss person eller ta eller upprätthålla kontakt med en viss person. Denna åtgärd får tillämpas i upp till åtta dagar.

Bestämmelser om hur skyddsåtgärder ska genomföras som förbjuder gärningspersonen att närma sig, trakassera eller förfölja offret för våld i hemmet och avhysning från det gemensamma hemmet (Narodne Novine (NN; Republiken Kroatiens officiella kungörelseorgan) nr 28/19)

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Skyddsåtgärderna fastställs i enlighet med bestämmelserna i lagen om mindre förseelser och lagen om skydd mot våld i hemmet.

Distriktsdomstolar, som är behöriga att hantera mindre förseelser, får besluta om skyddsåtgärder på begäran av den person som utsatts för våld i hemmet, polisen eller på eget initiativ.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

De myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som ålagts i en annan medlemsstat kan åberopas i Kroatien är följande:

Polisdirektorat som är behöriga på den ort i Kroatien där den skyddade personen är permanent eller tillfälligt bosatt.

De myndigheter som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd i Kroatien är följande:

Polisdirektorat som är behöriga på den ort i Kroatien där den skyddade personen är permanent eller tillfälligt bosatt i enlighet med artikel 3 i lagen om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor (Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima).

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Distriktsdomstolar, som är behöriga att pröva ärenden som rör mindre förseelser, har behörighet att justera skyddsåtgärder på den ort i Kroatien där den skyddade personen är permanent eller tillfälligt bosatt i enlighet med artikel 4 i lagen om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Domstolar som ansökningar om vägran av erkännande ska inges till är de distriktsdomstolar som är behöriga att pröva ärenden som rör mindre förseelser på den ort i Kroatien där den skyddade personen är permanent eller tillfälligt bosatt i enlighet med artikel 5 i lagen om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor.

Domstolar som ansökningar om vägran av verkställighet ska inges till.

Detta är inte tillämpligt i Kroatien, eftersom en person som utgör en risk också kan inge ansökan om vägran av erkännande och verkställighet av en skyddsåtgärd till den distriktsdomstol som är behörig att pröva ärenden som rör mindre förseelser. En ansökan om vägran av verkställighet av en skyddsåtgärd kan inte inges som självständigt rättsmedel.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Kroatiska, i enlighet med artikel 6 i den lagen som genomför Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor.

Senaste uppdatering: 15/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.