Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Cypern

EU:s gränsöverskridande förfaranden – europeiska skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor


*obligatoriskt

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

I artikel 32 i domstolslagen, lag 14/60, anges att varje domstol med civilrättslig behörighet får meddela ett (interimistiskt, permanent eller obligatoriskt) förbudsföreläggande.

Enligt artikel 16 i lagen om familjedomstolar, lag 23/90, har familjedomstolar samma befogenheter.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Den myndighet som är behörig att meddela skyddsåtgärder är distriktsdomstolen (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) i den domkrets där sökanden är bosatt eller vistas vid den relevanta tidpunkten.

Vid en familjerättslig tvist är behörig myndighet familjedomstolen (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) i den domkrets där antingen sökanden eller svaranden är bosatt eller vistas vid den relevanta tidpunkten. Om tvisten rör en minderårig är behörig domstol familjedomstolen i den domkrets där den minderårige befinner sig.

Den myndighet som är behörig att utfärda intyg är den distriktsdomstol eller familjedomstol som meddelade skyddsåtgärden.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Myndighet vid vilken en skyddsåtgärd kan åberopas:

I samtliga fall är behörig myndighet distriktsdomstolen i den domkrets som den person som är orsak till fara permanent eller tillfälligt har flyttat till. Om adressen är okänd är behörig myndighet distriktsdomstolen i Nicosia.

Myndighet som är behörig att verkställa en sådan åtgärd:

I samtliga fall är behörig myndighet distriktsdomstolen i den domkrets som den person som är orsak till fara permanent eller tillfälligt har flyttat till. Om adressen är okänd är behörig myndighet distriktsdomstolen i Nicosia.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

I samtliga fall är behörig myndighet distriktsdomstolen i den domkrets som den person som är orsak till fara permanent eller tillfälligt har flyttat till. Om adressen är okänd är behörig myndighet distriktsdomstolen i Nicosia.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Domstol som ansökan om att vägra erkännande ska lämnas till:

Den distriktsdomstol eller familjedomstol vid vilken den skyddsåtgärd som meddelats i ursprungsmedlemsstaten har åberopats.

I förekommande fall, den domstol som ansökan om att vägra verkställighet ska lämnas till:

Den distriktsdomstol eller familjedomstol vid vilken den skyddsåtgärd som meddelats i ursprungsmedlemsstaten har åberopats.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Handlingar ska lämnas in på grekiska. Engelska översättningar godtas också.

Senaste uppdatering: 16/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.