Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Frankrike

EU:s gränsöverskridande förfaranden – europeiska skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor


*obligatoriskt

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Sedan införandet av lag nr 2010-769 av den 9 juli 2010, ändrad genom lag nr 2014-873 om verklig jämställdhet mellan kvinnor och män, kan familjedomstolen (juge aux affaires familiales) i civilrättsliga ärenden utfärda en skyddsorder (ordonnance de protection). Denna åtgärd regleras av följande bestämmelser:

En skyddsorder utfärdas

 • vid våld i nära relationer,
 • vid våld från en tidigare make, partner eller sambo,
 • för en vuxen som hotas med tvångsgifte.

Våldet måste utgöra en fara för en av parterna i parrelationen och/eller parets barn. Domstolen utfärdar en skyddsorder om den anser att det finns starka skäl att misstänka att de påstådda våldshandlingarna ägde rum och att offret är i fara.

Familjedomstolen kan utfärda en skyddsorder oberoende av ett eventuellt förfarande om äktenskapsskillnad och utan att det behöver pågå en brottmålsprocess.

Domstolen kan förordna om följande åtgärder:

 • Förbud för vissa personer att träffa och kontakta offret.
 • Förbud mot att inneha eller bära vapen.
 • För gifta par: tillstånd för maken att bo separat, med angivelse av vilken av makarna som ska fortsätta att bo i det gemensamma hemmet.
 • För sambor eller partner som har ingått ett registrerat partnerskap (PACS): tilldelning av det gemensamma hemmet till offret, utom om särskilda omständigheter föreligger.
 • Hur föräldraansvaret ska organiseras och fastställande av ett bidrag till eventuella barns underhåll och uppfostran, ett bidrag till kostnaderna som gift eller annat materiellt stöd för partner som har ingått ett registrerat partnerskap.
 • Tillstånd för offret att dölja sin hemvist eller vistelseort och att ange sin advokats eller den allmänna åklagarens adress som delgivningsadress.
 • Tillstånd för offret att dölja sin hemvist eller vistelseort och att ange en kvalificerad jurists adress som den adress som ska används för vardagsändamål.
 • Beviljande av tillfällig rättshjälp till offret.

Dessa åtgärder (särskilt förbudet mot att träffa eller kontakta vissa personer) används framför allt i förebyggande syfte. De kan därför omfattas av förordning nr 606/2013.

Åtgärderna är tillfälliga: de kan endast förordnas i högst sex månader. De kan förlängas om det, innan denna period löper ut, inges en ansökan om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller frågor kring utövandet av föräldraansvar.

Process:

Förfarandet pågår i genomsnitt i 33 dagar.

Väckande av talan: Käranden kan väcka talan vid familjedomstolen genom en ansökan som inges eller skickas i form av en stämning (assignation). I brådskande fall kan käranden ansöka om interimistiska åtgärder. Stämningen måste delges svaranden och åklagarmyndigheten.

Kallelser till parterna: Familjedomstolen kallar parterna till förhandling på lämpligt sätt.

Förhandling: Processen är muntlig. Parterna för sin egen talan men kan biträdas av eller företrädas av en advokat.

Underrättelse: En skyddsorder delges (av en delgivningsman/exekutionstjänsteman (huissier de justice)) om inte domstolen beslutar att den ska delges av domstolens kansli med hjälp av ett rekommenderat brev med mottagningsbevis eller via administrativa kanaler om det finns en allvarlig och överhängande fara för säkerheten för en person som omfattas av en skyddsorder eller om det inte finns något annat delgivningssätt.

Domstolen översänder även beslutet till den allmänna åklagaren för att säkerställa att de beslutade åtgärderna följs upp. Den allmänna åklagaren vidarebefordrar för kännedom beslutet till lämplig polismyndighet eller gendarmeri. Om det under förfarandets gång visar sig att det finns ett barn i fara hänskjuter domstolen efter förhandling ärendet till lämplig avdelning hos åklagarmyndigheten (ungdomsavdelningen).

Register: Det finns inget särskilt register över åtgärder i samband med en skyddsorder. Om en domstol utfärdar en skyddsorder som förbjuder ett barn att lämna franskt territorium utan båda föräldrarnas tillstånd måste ordern registreras i databasen över efterlysta personer.

Överklagande: Beslutet kan överklagas inom 15 dagar från delgivningen. Svaranden kan även ansöka om att skyddsordern ska upphävas eller ändras eller om att tillfälligt befrias från vissa av skyldigheterna i den.

Verkställighet av skyddsordern:

De åtgärder som meddelats tillsammans med en skyddsorder är verkställbara, dvs. de kan ges verkan omedelbart efter delgivningen av beslutet (även om svaranden överklagar), vid behov med handräckning från de brottsbekämpande myndigheterna.

Den skyddade personen kan hänskjuta ärendet till polisen eller gendarmeriet om en eller flera av de åtgärder som förordnats av familjedomstolen inte har efterlevts.

Underlåtenhet att efterleva de berörda åtgärderna är en straffbar handling enligt artikel 227‑4‑2 i strafflagen. Brottet bestraffas med två års fängelse och 15 000 euro i böter.

Om föräldrarna har delad vårdnad måste den domstol som tillåter att offret ges skyddad adress även säkerställa att det går att upprätthålla en länk mellan den person som orsakar faran och barnet via en tredje man eller med hjälp av en mötesplats, samt betalning av underhållsbidrag via bankgirering.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Familjedomstolen meddelar alla skyddsåtgärder och utfärdar de intyg som föreskrivs i artikel 5.

En familjedomstol med territoriell behörighet är

 • den domstol inom vars domkrets familjen bor,
 • om föräldrarna har separerat, domstolen inom vars domkrets den förälder som de minderåriga barnen vanligtvis bor hos om föräldrarna har delad vårdnad, eller domstolen inom vars domkrets den förälder som har ensam vårdnad har sin hemvist,
 • i övriga fall, domstolen inom vars domkrets den person som inte inledde förfarandet har sin hemvist.

Ansökan om intyget måste inges i två exemplar och måste innehålla en tydlig angivelse om vilka styrkande handlingar som åberopas. Det råder inget advokattvång. Ett beslut om att inte utfärda ett intyg kan överklagas till ordföranden för den övre underrätten för tvistemål (tribunal de grande instance), eftersom ett överklagande inte behöver inges via en advokat.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

De myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd är polis och gendarmeri.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Ordföranden för den övre underrätten för tvistemål, eller en person som denne delegerat, justerar vid behov den utländska skyddsåtgärden. Ansökan görs i form av en stämningsansökan. Om det krävs brådskande åtgärder kan den domstol som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder tillåta en kallelse om att inställa sig till en förhandling vid en bestämd tidpunkt, även under allmänna helgdagar eller dagar som vanligtvis inte är arbetsdagar. Det råder inget advokattvång.

När det gäller territoriell behörighet tillämpas de regler i rättspraxis som prioriterar kraven på god rättskipning. Ordföranden för den övre underrätten för tvistemål på den ort där den skyddade personen planerar att vistas eller bosätta sig kan därför ta emot ansökningar.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

En ansökan om att vägra erkännande eller verkställighet ska lämnas in till ordföranden för den övre underrätt för tvistemål som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder (beroende på målets karaktär kan målet hänskjutas till en familjedomstol).

Ansökan görs i form av en stämning. Om det krävs brådskande åtgärder kan den domstol som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder tillåta en kallelse om att inställa sig till en förhandling vid en bestämd tidpunkt, även under allmänna helgdagar eller dagar som vanligtvis inte är arbetsdagar. Det råder inget advokattvång.

När det gäller territoriell behörighet tillämpas de regler i rättspraxis som prioriterar kraven på god rättskipning. Ansökan kan därför inges till ordföranden för den övre underrätten för tvistemål på den ort där den skyddade personen planerar att vistas eller bosätta sig.

Senaste uppdatering: 28/06/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.