Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Grekland

EU:s gränsöverskridande förfaranden – europeiska skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor


*obligatoriskt

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Skyddsåtgärder kan meddelas av en domare i förstainstansdomstolen i Aten (med en domare) (Monomelés Protodikeío Athinón) med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder (diadikasía ton asfalistikón métron).

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Behörig myndighet är ordföranden eller vice ordföranden för relevant sammanslutning för exekutionstjänstemän (Sýllogos Dikastikón Epimelitón).

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Detta kan göras av en domare i förstainstansdomstolen (med en domare) med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Behörig myndighet är förstainstansdomstolen (med en domare), inom ramen för dess behörighet när det gäller frivillig rättsvård (koúsia dikaiodosía).

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Grekiska.

Senaste uppdatering: 02/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.