Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Italien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – europeiska skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor


*obligatoriskt

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Enligt italiensk lag är domstolen på den skyddade personens bosättningsort behörig att meddela skyddsåtgärder, och således utfärda intyg i enlighet med artikel 5.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

En skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat åberopas och verkställs vid behov under överinseende av domstolen på den ort där den skyddade personen bor, har hemvist eller varaktigt vistas vid tidpunkten för begäran.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Domstolen på den ort där den skyddade personen bor, har hemvist eller varaktigt vistas är behörig att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Samma domstol som i led iii.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Italienska.

Senaste uppdatering: 01/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.