Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Lettland

EU:s gränsöverskridande förfaranden – europeiska skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor


*obligatoriskt

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

De regler och förfaranden som är tillämpliga på skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor regleras av civilprocesslagen.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

De lettiska myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg är stads- eller distriktsdomstolarna (artikel 5411.45 i civilprocesslagen).

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

De myndigheter som är behöriga att verkställa en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat är stads- eller distriktsdomstolarna på verkställighetsorten eller på den ort som svaranden har uppgett som sin bosättningsort, eller, om sådan uppgift saknas, på sökandens faktiska vistelseort eller den ort där sökanden har sitt säte (artikel 6513.1 i civilprocesslagen).

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

De myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder är samma stads- eller distriktsdomstolar som är behöriga att verkställa sådana åtgärder (artikel 6515.2 i civilprocesslagen).

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

De stads- eller distriktsdomstolar inom vars domkrets den skyddsåtgärd ska verkställas som meddelats genom ett beslut av en utländsk domstol (artikel 6443.43 i civilprocesslagen).

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

All transkribering eller översättning som krävs enligt denna förordning görs till det officiella språket i Lettland, dvs. till lettiska.

Senaste uppdatering: 05/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.