Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Litauen

EU:s gränsöverskridande förfaranden – europeiska skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor


*obligatoriskt

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

I Litauen meddelar domstolarna skyddsåtgärder som omfattas av förordningens tillämpningsområde. Intyg enligt artikel 5 i förordningen utfärdas av den domstol som meddelade skyddsåtgärden.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

I Litauen är exekutionstjänstemän behöriga att verkställa skyddsåtgärder som omfattas av förordningens tillämpningsområde. Om exekutionstjänstemän hindras från att verkställa skyddsåtgärder som omfattas av förordningens tillämpningsområde har de rätt att be polisen om handräckning.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

De skyddsåtgärder som omfattas av förordningens tillämpningsområde justeras av de exekutionstjänstemän som verkställer skyddsåtgärderna i enlighet med artikel 11.1.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Ansökningar om att vägra erkännande eller, i förekommande fall, verkställighet av en skyddsåtgärd bör lämnas till den litauiska appellationsdomstolen.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Alla transkriberingar eller översättningar som enligt förordningen krävs vid kommunikationen med de behöriga litauiska myndigheterna måste vara på det officiella språket i Litauen, dvs. litauiska.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.