Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Myndigheter behöriga att vidta skyddsåtgärder:

Allmänne åklagaren (procureur d’Etat) i enlighet med den ändrade lagen av den 8 september 2003 om våld i hemmet) och distriktsdomstolens (tribunal d’arrondissement) ordförande i enlighet med artiklarna 1017–1 till 1017–12 i den nya civilprocesslagen)

Myndigheter behöriga att utfärda intyg:

Allmänne åklagaren (enligt den ändrade lagen av den 8 september 2003 om våld i hemmet) och distriktsdomstolens ordförande (enligt artiklarna 1017–1 till 1017–12 i den nya civilprocesslagen).

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas:

Allmänne åklagaren och, i fråga om viten, distriktsdomstolens ordförande.

Myndigheter behöriga att verkställa en sådan åtgärd:

Allmänne åklagaren och, i fråga om viten, distriktsdomstolens ordförande.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Myndighet behörig att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1:

Distriktsdomstolens ordförande som fattar beslut på samma sätt som för interimistiska förfaranden.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Ansökan om vägran av erkännande ska enligt artikel 13 inges till distriktsdomstolens ordförande som fattar beslut på samma sätt som för interimistiska förfaranden.

Ansökan om vägran av verkställighet ska enligt artikel 13 inges till distriktsdomstolens ordförande som fattar beslut på samma sätt som för interimistiska förfaranden.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Luxemburg godtar franska och tyska språken.

Senaste uppdatering: 24/05/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.