Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Nederländerna

EU:s gränsöverskridande förfaranden – europeiska skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor


*obligatoriskt

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

Brottsoffer som söker en skyddsåtgärd i Nederländerna måste väcka en civilrättslig talan (inleda ett förfarande för interimistiska åtgärder (kort geding)). Detta måste ske via en advokat som ger information om vilket förfarande som ska följas och som för brottsoffrets talan i processen.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Domstolar som är behöriga att meddela en skyddsåtgärd: domstolar PDF (167 Kb) nl

Om en skyddsåtgärd har meddelats på grundval av lagen om tillfälligt besöksförbud (Wet tijdelijk huisverbod):
Borgmästaren på den ort där det tillfälliga besöksförbudet ska gälla.

Samma myndighet som meddelade en skyddsåtgärd är även behörig att utfärda intyget.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

•             Ett exekutionsbiträde (deurwaarder).

•             Om en skyddsåtgärd har meddelats på grundval av lagen om tillfälligt besöksförbud: polisen.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (domaren med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder vid distriktsdomstolen i Haag)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (appellationsdomstolen i Haag)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Nederländska

Senaste uppdatering: 11/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.