På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Nordirland

Innehåll inlagt av
Nordirland

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

I Nordirland

Utgående skyddsåtgärder (dvs. de åtgärder som förordnats i Förenade kungariket för att erkännas och verkställas i andra EU-medlemsstater)

En person som ansöker om (eller ska omfattas av) en inhemsk skyddsåtgärd inom ramen för förordningen kan ansöka om ett intyg om skyddsåtgärder enligt detta system från den domstol som utfärdade skyddsåtgärden för att utsträcka skyddet till en annan EU-medlemsstat. I Nordirland utgörs dessa domstolar av

 • en grevskapsdomstol (county court)
 • High Court
 • en magistrates’ court

Om domstolen finner att villkoren är uppfyllda utfärdar den ett intyg i den form som föreskrivs (som är gemensam i hela EU). Intyget utfärdas för att skydda personen/sökanden. Den person som ska skyddas kan även begära att få en översatt version av intyget från domstolen.

Domstolen underrättar den ”person som är orsak till fara” om att intyget har utfärdats (och kan tillämpas överallt i EU). Beslutet att utfärda intyget kan inte överklagas. Däremot kan en ansökan om rättelse eller återkallande inges.

Intyget innebär att den skyddade personen automatiskt omfattas av den erkända skyddsåtgärden och att denna vid behov är verkställbar i en annan medlemsstat (med undantag av Danmark, som inte är bundet av förordningen).

EU-intygen kan på begäran erhållas från den domstol som utfärdade den inhemska skyddsåtgärden.

Erkännande och verkställighet av en inkommande skyddsåtgärd (till Förenade kungariket från en annan medlemsstat)

En skyddsåtgärd som har utfärdats i en annan medlemsstat erkänns automatiskt, utan att något särskilt förfaranden behövs, och är verkställbar utan en verkställbarhetsförklaring. Den behöver inte lämnas in till domstolen för erkännande.

Om en skyddad person kräver en ”justering av sakuppgifterna” (t.ex. ny adress) för sin skyddsåtgärd, och/eller ansöker om verkställighet av åtgärden vid en påstådd överträdelse, kan denne ansöka om detta hos någon av följande domstolar i Nordirland:

 • En grevskapsdomstol.
 • High Court.

Dessa domstolar kan justera åtgärden på lämpligt sätt (om så begärts). Den person som utgör en fara underrättas om de justeringar som gjorts (och påföljderna vid överträdelse).  Dessa domstolar kan verkställa skyddsåtgärden genom att tillämpa någon av de civilrättsliga påföljder som gäller vid verkställighet av inhemska skyddsåtgärder, t.ex. beslut om skydd mot ofredande eller förelägganden enligt 1997 års förordning om skydd mot trakasserier i Nordirland (Protection from Harassment (Northern Ireland) Order 1997).

En ”person som är orsak till fara” kan ansöka hos någon av dessa domstolar om de ska vägra erkännande eller verkställighet av den inkommande skyddsåtgärden. Domstolen kan dock endast göra detta om vissa särskilda skäl föreligger. Åtgärden måste uppenbart strida mot grunderna för rättsordningen (ordre public) eller vara oförenlig med ett inhemskt beslut.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

I Nordirland

 • High Court
 • en grevskapsdomstol
 • en magistrates’ court

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

I Nordirland

 • High Court
 • en grevskapsdomstol

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

I Nordirland

 • High Court
 • en grevskapsdomstol

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

I Nordirland

 • High Court
 • en grevskapsdomstol

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Engelska i alla jurisdiktioner i Förenade kungariket.

Senaste uppdatering: 09/08/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.