Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
  Swipe to change

  Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

  Polen

  Innehåll inlagt av
  Polen

  Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

  Domstolar som är behöriga att meddela skyddsåtgärder:

  distriktsdomstolar, regionala domstolar, appellationsdomstolar

  Domstolar som är behöriga att utfärda intyg:

  de distriktsdomstolar, regionala domstolar och appellationsdomstolar som meddelade beslutet om skyddsåtgärder

  Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

  Distriktsdomstolar

  Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

  Distriktsdomstolar

  Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

  Regionala domstolar

  Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

  Polska

  Senaste uppdatering: 27/05/2024

  Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.