Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Portugal

EU:s gränsöverskridande förfaranden – europeiska skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor


*obligatoriskt

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

I det portugisiska rättssystemet anses skyddsåtgärder i huvudsak vara straffrättsliga åtgärder. De föreskrivs i strafflagen, straffprocesslagen och lag nr 112/2009 av den 16 september 2009 om den rättsliga ramen för att förhindra våld i hemmet och hjälp till personer som utsatts för sådant våld.

På det civilrättsliga området är det emellertid möjligt att meddela skyddsåtgärder i form av ett allmänt personlighetsskydd. I artikel 70.2 i civilprocesslagen anges följande: ”Oavsett civilrättsligt ansvar kan den hotade eller skadelidande personen begära att lämpliga åtgärder i form av förelägganden vidtas för att förhindra att hotet verkställs eller för att mildra effekterna av ett brott som redan begåtts.”

I civilprocesslagstiftningen anges därför att särskilda åtgärder i form av förelägganden kan antas för att förhindra att olagliga och direkta hot mot en persons fysiska eller moraliska personlighet verkställs eller för att mildra eller stoppa effekterna av ett brott som redan begåtts (artikel 878 i civilprocesslagen).

Artiklarna 879 och 880 i civilprocesslagen reglerar vissa processuella aspekter av denna typ av förfarande. I korthet gäller följande: Om en ansökan om åtgärder i form av förelägganden beviljas fastställer domstolen de specifika villkor som svaranden måste uppfylla och, i förekommande fall, en tidsfrist för att följa förelägganden, samt ett obligatoriskt vite för varje dag av försenad efterlevnad eller för varje överträdelse (beroende på vad som är lämpligast i det enskilda fallet).

Det är även möjligt att utfärda ett interimistiskt beslut, som inte kan överklagas och som senare kan ändras eller bekräftas vid själva sakprövningen. Ett sådant beslut kan fattas i mål där en bedömning av den bevisning som lagts fram av den person som begär åtgärder i form av ett föreläggande visar att det finns risk för omedelbar och oåterkallelig skada på dennes fysiska eller moraliska personlighet, och om antingen

a) domstolen inte kan bilda sig en klar uppfattning om hotets eller det begångna brottets förekomst, omfattning eller allvarlighetsgrad, eller

b) den särskilt akuta situationen gör det nödvändigt att anta åtgärder i form av föreläggande utan att motparten hörs.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

De portugisiska myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas är relevant distriktsdomstols allmänna avdelningar (Juízo de Competência Genérica) eller lokala tvistemålsavdelningar (Juízo local cível). Samma myndigheter ansvarar för genomförandet av den åtgärden.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

De portugisiska myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd är relevant domstols allmänna avdelningar (Juízo de Competência Genérica) eller lokala tvistemålsavdelningar (Juízo local cível).

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

De portugisiska myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1 är behörig distriktsdomstols allmänna avdelningar eller lokala tvistemålsavdelningar.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

De domstolar till vilka en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13 är behörig distriktsdomstols allmänna avdelningar eller lokala tvistemålsavdelningar.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Det språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1 är portugisiska.

Senaste uppdatering: 21/02/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.