Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Tillfällig skyddsorder

En tillfällig skyddsorder utfärdas av en polistjänsteman som genom en bedömning av omständigheterna avgör om det föreligger en risk. Polistjänstemannen utfärdar en tillfällig skyddsorder om de tillämpliga villkoren är uppfyllda. Om villkoren inte är uppfyllda ska de berörda polistjänstemännen underrätta offren om möjligheten att ansöka om utfärdandet av en skyddsorder. Utfärdandet av ordern utesluter inte att en åtgärd vidtas enligt strafflagen.

För att kontrollera klagomålen har polistjänstemän rätt att inhämta bevis och gå in i en bostad utan den berörda personens samtycke. Polistjänstemännen får använda våld och hjälpmedel på ett lämpligt och proportionellt sätt för att ta sig in i fastigheten.

Den tillfälliga skyddsordern innehåller följande information: datum, tid och ort för utfärdande; förnamn, efternamn, ställning och polisenhet; angriparens identitet; offrets identitet; fakta och bevis; den rättsliga grunden för utfärdandet av ordern; datum och tid när åtgärderna börjar tillämpas och slutar tillämpas; rätten att bestrida ordern, tidsfristen för utövandet av denna rättighet och den domstol som ett överklagande kan inges till.

I den tillfälliga skyddsordern fastställs en eller flera av följande tillgängliga skyddsåtgärder (skyldigheter eller förbud) under en period av fem dagar, vilket är tänkt att minska den identifierade risken: avhysning av angriparen, tryggt återvändande för offret, skyldighet för angriparen att hålla sig på ett visst avstånd från offret, skyldighet för angriparen att bära en elektronisk fotboja eller överlämnande av alla vapen.

De skyldigheter och förbud som åläggs angriparen träder i kraft direkt, utan föregående meddelande eller tidsfrist. Femdagarsperioden beräknas i timmar och inleds då ordern utfärdas.

En kopia av ordern överlämnas till, och ska undertecknas av, angriparen och offret på plats direkt när ordern utfärdas.

Inom 24 timmar efter utfärdandet inger den utfärdande polistjänstemannens polisenhet ordern till den åklagarmyndighet som är knuten till den behöriga domstol i vars domkrets ordern utfärdades.

Den tillfälliga skyddsordern översänds till behörig åklagarmyndighet. Åklagaren bedömer behovet av att vidta åtgärderna, och bekräftar i tillämpliga fall detta behov inom 48 timmar efter att ordern utfärdades. Om åtgärderna inte behövs längre får åklagaren besluta om att de ska upphöra och meddelar den berörda polisenheten detta, vilken därefter informerar de berörda personerna. Om behovet av åtgärderna bekräftas inger åklagaren ordern till behörig domstol i vars domkrets den utfärdades, tillsammans med en begäran om utfärdande av en order. När en order inges på detta sätt förlängs dess ursprungliga varaktighet med den tid som krävs för att domstolen ska slutföra utfärdandeförfarandet.

Ordern får överklagas till behörig domstol inom 48 timmar efter att den delgavs. De berörda parterna kallas till överklagandeförhandlingen. Överklagandet handläggs så skyndsamt som möjligt – men inte senare än den dag då den tillfälliga skyddsordern upphör att gälla – bakom stängda dörrar, varvid det utfärdande organet kallas. Åklagaren ska delta. Beslutet om överklagandet är slutligt.

Skyddsorder

För att undanröja en fara får brottsoffret begära att domstolen utfärdar en skyddsorder om följande: att angriparen ska avhysas från bostaden, att offret tryggt ska kunna återvända till bostaden, att angriparen endast ska ha rätt att använda en del av bostaden, att offret inhyses/placeras i ett hjälpcentrum, att angriparen håller sig på ett visst avstånd från offret, att angriparen förbjuds att uppehålla sig på vissa platser eller i bestämda områden, att angriparen måste bära en elektronisk fotboja, att all kontakt med offret förbjuds, att angriparen överlämnar samtliga vapen till polisen samt om vårdnaden av underåriga barn.

Domstolen får besluta att angriparen ska genomgå psykologisk rådgivning/psykoterapi eller delta i ett stödprogram, och får rekommendera/begära vistelse på en specialistinrättning.

Domstolen får besluta att åtgärder ska vidtas för att övervaka efterlevnaden av skyddsordern och förhindra överträdelser av den: att angriparen regelbundet ska inställa sig på den polisstation som övervakar efterlevnaden av ordern, att den nya adressen ska meddelas vid avhysning samt att regelbundna och/eller oanmälda kontroller av var angriparen befinner sig utförs.

I domslutet anges det att det är ett brott att inte iaktta någon av förhållningsreglerna.

Domaren beslutar om skyddsåtgärdernas varaktighet, men den får inte överstiga sex månader räknat från den dag ordern utfärdades.

Ansökningar om utfärdande av en skyddsorder omfattas av behörigheten hos den domstol i vars domkrets offret har sin hemvist eller bostad. En ansökan om utfärdande av en skyddsorder får inges av brottsoffret antingen personligen eller via ett ombud eller, för brottsoffret, även via en åklagare, en företrädare för berörd myndighet eller företrädaren för en socialtjänst.

Ansökan ska lämnas in på standardformuläret Word (31 Kb) ro och är undantagen från stämpelavgift. Ansökningar prövas bakom stängda dörrar med åklagarens deltagande. På begäran får den berörda personen beviljas bistånd eller ett ombud via en advokat. Den person mot vilken den begärda skyddsordern är riktad ska ges bistånd. Ett avgörande meddelas så skyndsamt som möjligt. Ansökningar ska prövas inom 72 timmar efter att de inges, utom då en tillfällig skyddsorder tidigare har utfärdats.

Skyddsordern är verkställbar. Avgörandet verkställs utan underrättelse eller tidsfrist. Även offret ska iaktta skyddsordern. Avgörandet får endast överklagas inom tre dagar efter att det meddelades (om parterna kallades) eller delgavs (om parterna inte kallades). Appellationsdomstolen får tillfälligt upphäva verkställigheten fram till beslutet om överklagandet, men endast om säkerhet betalas. De berörda parterna kallas till överklagandeförhandlingen. Åklagaren ska delta.

Den dag beslutet meddelas översänds en kopia av domslutet till de rumänska polisenheter inom vars område offrets och angriparens bostad är belägen. Ordern verkställs utan dröjsmål av, eller under tillsyn av, polisen. Med samtycke av den skyddade personen, om den är närvarande, eller av andra familjemedlemmar får en polisman gå in i den berörda familjens bostad. Polisen ska övervaka efterlevnaden av det rättsliga avgörandet och underrätta åklagarmyndigheten om det inte följs.

Om angriparen inte rättar sig efter skyddsåtgärderna räknas det som ett brott, som kan bestraffas med fängelse i en månad till ett år.

När sådana åtgärder löper ut får offret ansöka om en ny skyddsorder. En person mot vilken en skyddsåtgärd vidtas för längsta möjliga period får ansöka om att ordern upphävs eller att den berörda åtgärden ersätts.

Om domstolen vid handläggningen av ansökan konstaterar att situationen kräver en särskild skyddsåtgärd för ett barn, underrättar den omedelbart den lokala myndighet som har ansvar för skydd av barn.

Därefter görs en nödinsats, varvid nödvändiga sociala tjänster tillhandahålls av en mobil grupp bestående av företrädare för den offentliga avdelningen för socialt bistånd (Spas).

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Enligt artikel 22/1 i lag nr 217/2003 om förebyggande och bekämpning av våld i hemmet, i dess på nytt offentliggjorda lydelse, kan polismän, som under sin yrkesutövning konstaterar att det föreligger ett överhängande hot mot en persons liv, fysiska integritet eller frihet på grund av våld i hemmet, utfärda en tillfällig skyddsorder för att minska denna risk.

I enlighet med artikel 25 i lag nr 217/2003 om förebyggande och bekämpning av våld i hemmet, i dess på nytt offentliggjorda lydelse, är den myndighet som är behörig att utfärda en skyddsorder behörig distriktsdomstol där offret har sin hemvist eller bostad.

Enligt artikel 3 i artikel I/5 i regeringens nöddekret nr 119/2006 om vissa åtgärder som krävs för tillämpning av gemenskapens bestämmelser från dagen för Rumäniens EU-anslutning, som godkändes i sin ändrade lydelse genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse, beslutar domstolarna om ansökningar om utfärdande av intyg bakom stängda dörrar, utan att kalla parterna.

Ett beslut om beviljande av ansökan får inte överklagas. Ett beslut om avslag på ansökan får endast överklagas inom fem dagar efter delgivningen.

Intyget utfärdas till den skyddade personen och en kopia delges den person som utgör hotet, som informeras om att den intygade skyddsåtgärden erkänns och är verkställbar i alla EU:s medlemsstater.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Enligt artikel 22/5 och artikel 31 i lag nr 217/2003 om förebyggande och bekämpning av våld i hemmet, i dess på nytt offentliggjorda lydelse, verkställs en tillfällig skyddsorder eller en skyddsorder utan dröjsmål av eller, när så är tillämpligt, under tillsyn av polisen.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Enligt artikel 8 i artikel I/5 i regeringens nöddekret nr 119/2006 om vissa åtgärder som krävs för tillämpning av gemenskapens bestämmelser från dagen för Rumäniens EU-anslutning, som godkändes i sin ändrade lydelse genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse, justerar behöriga rumänska domstolar i enlighet med artikel 11 i förordning (EU) nr 606/2013 sakuppgifterna avseende skyddsåtgärderna så att de blir verkställbara i Rumänien i enlighet med rumänsk rätt, och beslutar om åtgärder som har motsvarande verkan och är inriktade på liknande mål och intressen, för att verkställa en annan EU-medlemsstats dom om skyddsåtgärder som inte förekommer i rumänsk rätt eller som skiljer sig från dem som föreskrivs i denna. En åtgärd som meddelas av en rumänsk domstol får inte ha större verkningar än dem som föreskrivs i ursprungsmedlemsstatens lagstiftning för en åtgärd som fastställts av en domstol i ursprungsmedlemsstaten.

Justeringen görs på eget initiativ eller på begäran av den berörda parten under förfarandet för beslut om ansökningar om verkställbarhetsförklaring eller vägran av erkännande eller verkställighet av en dom, eller vid huvudförhandlingen.

Distriktsdomstolen är behörig domstol.

Om domstolen anser att en justering krävs beslutar den att parterna ska kallas. Åklagarens närvaro är obligatorisk.

En dom genom vilken en domstol har justerat en dom från en annan medlemsstat får överklagas inom tio dagar efter delgivningen. En dom som meddelas efter överklagande får inte överklagas.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Enligt artikel 1 i artikel I/5 i regeringens nöddekret nr 119/2006 om vissa åtgärder som krävs för tillämpning av gemenskapens bestämmelser från dagen för Rumäniens EU-anslutning, som godkändes i sin ändrade lydelse genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse, omfattas ansökningar om vägran av erkännande och ansökningar om vägran av verkställighet av en annan EU-medlemsstats domar om skyddsåtgärder i Rumänien av distriktsdomstolarnas behörighet, i enlighet med förordning (EU) nr 606/2013.

Senaste uppdatering: 23/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.