Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

Lag nr 217/2003 om förebyggande och bekämpning av våld i hemmet, i dess på nytt offentliggjorda lydelse

Tillfällig skyddsorder

En tillfällig skyddsorder utfärdas av polisen, om den anser att det finns en överhängande risk för att en persons liv, fysiska integritet eller frihet kan hotas av våld i hemmet. Polisen har rätt att ta vittnesmål för att kontrollera anmälningar, fastställa sanningen och hitta en lösning.

Ordern innehåller uppgifter om datum, tid och ort för utfärdandet, efternamn, förnamn, befattning och polisenhet för den polisman som utfärdar den tillfälliga skyddsordern, information som tydligt identifierar gärningsmannen och brottsoffret, en beskrivning av de faktiska skälen till skyddsordern och en uppgift om bevismaterialet, den rättsliga grunden, datum och tid då skyddsåtgärderna träder i kraft och upphör, rätten att bestrida ordern, tidsfristen för utövandet av denna rättighet och den domstol som ett överklagande kan inges till.

Skyddsordern undertecknas av den polisman som utfärdar ordern.

Genom den tillfälliga skyddsordern vidtas skyddsåtgärder som syftar till att minska den överhängande risk som har fastställts: tillfällig avhysning av angriparen, offrets återvändande till den gemensamma bostaden, skyldighet för angriparen att hålla sig på ett visst avstånd från offret, skyldighet för angriparen att ständigt bära en elektronisk fotboja eller överlämnande av alla angriparens vapen till polisen.

De skyldigheter och förbud som åläggs angriparen träder i kraft direkt, utan kallelse eller tidsfrist. Både gärningsmannen och offret underrättas om skyddsordern. Den utfärdande polistjänstemannens polisenhet inger ordern till den åklagarmyndighet som är knuten till den behöriga domstol i vars domkrets ordern utfärdades. Åklagaren vid den behöriga åklagarmyndigheten beslutar om behovet av att upprätthålla de skyddsåtgärder som har beslutats av polismyndigheten.

Ordern får bestridas vid behörig domstol.

Skyddsorder

En person vars liv, fysiska eller psykiska integritet eller frihet hotas av våld får ansöka om att domstolen utfärdar en skyddsorder om följande: att angriparen tillfälligt avhyses från bostaden, att offret ska kunna återvända till den gemensamma bostaden, att angriparen endast ska ha rätt att använda en del av bostaden, att offret inhyses/placeras i ett hjälpcentrum, att angriparen håller sig på ett visst avstånd från offret, att angriparen förbjuds att uppehålla sig på vissa platser eller i bestämda områden, att angriparen måste bära en elektronisk fotboja, att all kontakt med offret förbjuds, att angriparen överlämnar samtliga vapen till polisen samt om vårdnaden av underåriga barn.

Domaren beslutar om åtgärdernas varaktighet, som dock inte kan överstiga sex månader räknat från den dag ordern utfärdades. Ansökningar inges till den domstol i vars domkrets offret har sin hemvist eller bostad.

Ansökan ska lämnas in på standardformuläret Word (31 Kb) ro och är undantagen från stämpelavgift.

Skyddsordern är verkställbar. Avgörandet verkställs utan kallelse eller tidsfrist. Även den skyddade personen ska iaktta ordern.

Den dag ordern meddelas översänds en kopia av domslutet till de rumänska polisenheter inom vars område offrets och angriparens bostad är belägen. Ordern verkställs utan dröjsmål av eller under tillsyn av polisen.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Enligt artikel 28 i lag nr 217/2003 om förebyggande och bekämpning av våld i hemmet, i dess på nytt offentliggjorda lydelse, kan polismän utfärda en tillfällig skyddsorder om de under sin yrkesutövning konstaterar att det föreligger ett överhängande hot mot en persons liv, fysiska integritet eller frihet på grund av våld i hemmet.

I enlighet med artikel 40 i lag nr 217/2003 om förebyggande och bekämpning av våld i hemmet, i dess på nytt offentliggjorda lydelse, är den distriktsdomstol i vars domkrets offret har sin hemvist eller bostad behörig att utfärda en skyddsorder.

Enligt artikel 3 i artikel I/5 i regeringens undantagsförordning nr 119/2006 om nödvändiga åtgärder för att genomföra vissa gemenskapsförordningar i och med Rumäniens anslutning till EU, godkänd genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse, beslutar domstolarna om ansökningar om utfärdande av intyg bakom stängda dörrar, utan att kalla parterna.

Ett beslut om beviljande av ansökan får inte överklagas. Ett beslut om avslag på ansökan får endast överklagas inom fem dagar efter delgivningen.

Intyget utfärdas till den skyddade personen och en kopia skickas till den person som utgör hotet, som informeras om att den intygade skyddsåtgärden erkänns och är verkställbar i alla EU:s medlemsstater.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Enligt artiklarna 32 och 46.2 i lag nr 217/2003 om förebyggande och bekämpning av våld i hemmet, i dess på nytt offentliggjorda lydelse, verkställs en tillfällig skyddsorder eller en skyddsorder utan dröjsmål av eller i tillämpliga fall under tillsyn av polisen.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Enligt artikel 8 i artikel I/5 i regeringens nöddekret nr 119/2006 om vissa åtgärder som krävs för tillämpning av gemenskapens bestämmelser från dagen för Rumäniens EU-anslutning, som godkändes i sin ändrade lydelse genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse, justerar behöriga rumänska domstolar i enlighet med artikel 11 i förordning (EU) nr 606/2013 sakuppgifterna avseende skyddsåtgärderna så att de blir verkställbara i Rumänien i enlighet med rumänsk rätt, och beslutar om åtgärder som har motsvarande verkan och är inriktade på liknande mål och intressen, för att verkställa en annan EU-medlemsstats dom om skyddsåtgärder som inte förekommer i rumänsk rätt eller som skiljer sig från dem som föreskrivs i denna. En åtgärd som meddelas av en rumänsk domstol får inte ha större verkningar än dem som föreskrivs i ursprungsmedlemsstatens lagstiftning för en åtgärd som fastställts av en domstol i ursprungsmedlemsstaten.

Justeringen görs på eget initiativ eller på begäran av den berörda parten under förfarandet för beslut om ansökningar om verkställbarhetsförklaring eller vägran av erkännande eller verkställighet av en dom, eller vid huvudförhandlingen.

Distriktsdomstolen är behörig domstol.

Om domstolen anser att en justering krävs beslutar den att parterna ska kallas. Åklagarens närvaro är obligatorisk.

En dom genom vilken en domstol har justerat en dom från en annan medlemsstat får överklagas inom tio dagar efter delgivningen. En dom som meddelas efter överklagande får inte överklagas.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Enligt artikel 1 i artikel I/5 i regeringens nöddekret nr 119/2006 om vissa åtgärder som krävs för tillämpning av gemenskapens bestämmelser från dagen för Rumäniens EU-anslutning, som godkändes i sin ändrade lydelse genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse, omfattas ansökningar om vägran av erkännande och ansökningar om vägran av verkställighet av en annan EU-medlemsstats domar om skyddsåtgärder i Rumänien av distriktsdomstolarnas behörighet, i enlighet med förordning (EU) nr 606/2013.

Senaste uppdatering: 16/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.