Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – europeiska skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor


*obligatoriskt

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

1. Typer av skyldigheter/förbud inom ramen för en skyddsåtgärd (skyddsåtgärdens innehåll):

a) En brådskande åtgärd kan vidtas enligt civilprocesslagen (§ 324 ff.). Vid en brådskande åtgärd kan en part t.ex. åläggas

i) att tillfälligt avstå från att gå in i hus eller lägenhet som är bostad för en person som skäligen tros ha utsatts för våld, att inte, eller att endast göra det i begränsad omfattning, gå in i hus eller lägenhet, beträda en arbetsplats eller annan plats som den person vars fysiska eller psykiska integritet parten med sitt beteende utgör ett hot mot, bebor eller stadigvarande finns på eller regelbundet besöker. att inte genom elektronisk kommunikation eller på annat sätt, helt eller delvis, skriftligen eller per telefon, kontakta en person vars fysiska eller psykiska integritet kan hotas av detta, att inte komma, eller att göra endast det i begränsad omfattning, inom ett visst avstånd från en person vars fysiska eller psykiska integritet kan hotas av partens beteende.

ii) I § 325.2 e-h i civilprocesslagen ges exempel på de vanligaste typerna av brådskande åtgärder. Det innebär att förteckningen över brådskande åtgärder i lagen inte är uttömmande och att domstolen kan besluta om andra typer av brådskande åtgärder. Domstolen får därför fatta beslut om brådskande åtgärder som liknar dem som föreskrivs i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 606/2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor, och andra åtgärder som anses nödvändiga och lämpliga.

b) Enligt polislagen får polisen exempelvis ålägga personer att

i) avstå från att beträda vissa platser eller från att kvardröja där, eller kräva att de ska uppehålla sig på en viss plats (§ 27). Skyldigheten får inte sträcka sig längre än vad som behövs (dvs. endast den tid som är absolut nödvändig).

ii) lämna en gemensam bostad (§ 27a). Enligt polislagen får polistjänstemän ålägga en part att lämna en lägenhet eller ett hus eller andra lokaler som nyttjas gemensamt med en utsatt person, och bege sig från platsens omedelbara närhet (en gemensam bostad), om omständigheter föreligger som tyder på att den utsatta personen sannolikt kommer att hotas till liv, hälsa eller frihet, eller vid speciellt allvarliga fall då dennes mänskliga värdighet hotas, särskilt med tanke på tidigare sådana angrepp. Åläggandet att lämna den gemensamma bostaden innefattar ett förbud mot att beträda den igen i 10 dagar efter åläggandet. En polistjänsteman kan förbjuda även en frånvarande person att beträda en gemensam bostad. Medan förbudet mot att vistas i den gemensamma bostaden gäller, får personen i fråga inte komma den utsatta personen närmare än 10 meter.

2. Typ av myndighet som utfärdar åtgärden:

a) Ett förhandsavgörande meddelas av en rättslig myndighet (en tvistemålsdomstol).

b) Förbud mot vistelse i en gemensam bostad utfärdas av en förvaltningsmyndighet – Observera att inte är förvaltningsmyndigheten som lämnar garantier för opartiskhet och alla parters rätt att yttra sig. Förbud mot att vistas i en gemensam bostad kan inte överklagas eller omprövas av en rättslig myndighet.

3. En åtgärds längsta möjliga giltighetstid:

a) Brådskande åtgärder är som regel inte tidsbegränsade. Enligt § 330.1 och 336.1 första meningen i civilprocesslagen får domstolen dock begränsa beslutet i tid. En brådskande åtgärd måste återkallas om den skyddade personen underlåter att vidta åtgärder för att få ett avgörande i sak (underlåter att väcka talan), om ansökan om ett avgörande i sak avslås eller ogillas, om talan har avslagits eller ogillats, eller om huvudförhandlingen avbryts (§ 336.3 och 336.4 i civilprocesslagen). Det ska också återkallas så snart domstolen har bifallit talan i målet i huvudförhandlingen (§ 337.3 i civilprocesslagen).

b) Begränsad tid: ”absolut nödvändig tid” är lika med 48 timmar vid frihetsberövande och 10 dagar vid förbud mot vistelse i gemensam bostad. Polisen kan dock förlänga förbud mot att vistas i en gemensam bostad genom att ansöka om en brådskande åtgärd (se nedan). Åläggandet att lämna en gemensam bostad återkallas när en brådskande åtgärd har utfärdats eller talan avvisas av en tvistemålsdomstol.

4. Nationellt verkställighetssystem för genomförande av skyddsåtgärder:

a) En brådskande åtgärd kan genomföras (om så behövs) så snart den misstänkta personen har delgetts den. En exekutionstjänsteman måste anlitas för att verkställa beslutet. Exekutionstjänstemannen har rätt att bötfälla en person som misstänks underlåta att följa en interimistisk åtgärd (utsökningslagen, § 192).

b) Polisen får använda våld för att övermanna en våldsam person och för att se till att denne avlägsnas från en gemensam bostad (polislagen, 51 §) eller för att verkställa andra polisbeslut som rör människors säkerhet.

5. Påföljder då någon underlåter att åtlyda åtgärden:

a) Om en brådskande åtgärd inte åtlyds kan den misstänkte personen dömas till fängelse i mellan ett och fem år (strafflagen, § 349). Bevis måste dock finnas för dennes avsikt att begå brott (åsidosättande av den skyldighet som följer av en skyddsåtgärd). Se svaret på fråga 4a.

b) Se svaret på fråga 4b.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Myndigheter som är behöriga att besluta om skyddsåtgärder i Slovakien är alla distriktsdomstolar. Alla distriktsdomstolar är lika behöriga att utfärda intyg i enlighet med artikel 5 i förordningen.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Skyddsåtgärder som utfärdats i en annan medlemsstat måste anmälas till distriktsdomstolen i Bratislava III. Polisen och exekutionstjänstemännen är behöriga att verkställa sådana åtgärder.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Distriktsdomstolen i Bratislava III är behörig att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1 i förordningen.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Ansökan om att erkännandet eller verkställigheten ska avslås, ska inges till distriktsdomstolen i Bratislava III.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

De språk som godtas är slovakiska och tjeckiska.

Senaste uppdatering: 31/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.