Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Spanien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – europeiska skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor


*obligatoriskt

Artikel 17 - Information som görs tillgänglig för allmänheten

Ej tillämpligt.

I Spanien förekommer inte den form av skyddsåtgärder som beskrivs i förordning nr 606/2013. Inga rättsliga myndigheter är därför behöriga att meddela sådana skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5 i förordningen.

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

Ej tillämpligt.

I Spanien förekommer inte den form av skyddsåtgärder som beskrivs i förordning nr 606/2013. Inga myndigheter är därför behöriga att meddela sådana skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5 i förordningen.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

Förstainstansdomstolen eller, i förekommande fall, familjedomstolen med behörighet i det distrikt där brottsoffret bor.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Förstainstansdomstolen eller, i förekommande fall, familjedomstolen med behörighet i det distrikt där brottsoffret bor.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

Provinsdomstolen.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Spanska.

Senaste uppdatering: 20/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.