Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

Artikel 18 a(i) - vilka myndigheter som är behöriga att meddela skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5

I svensk rätt förekommer inte sådana civilrättsliga skyddsåtgärder som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor. Ingen myndighet är därför behörig att meddela sådana skyddsåtgärder och utfärda intyg i enlighet med artikel 5.

Artikel 18 a(ii) - de myndigheter inför vilka en skyddsåtgärd som meddelats i en annan medlemsstat ska åberopas och/eller som är behöriga att verkställa en sådan åtgärd

En skyddsåtgärd som har meddelats i en annan medlemsstat åberopas inför åklagaren på den ort där skyddsåtgärden helt eller huvudsakligen ska gälla.

Artikel 18 a(iii) - vilka myndigheter som är behöriga att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1

Åklagaren på den ort där skyddsåtgärden helt eller huvudsakligen ska gälla är behörig att justera skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11.1.

Artikel 18 a(iv) - till vilka domstolar en ansökan om att vägra erkännande och, i förekommande fall, verkställighet ska lämnas in i enlighet med artikel 13

En ansökan om att vägra erkännande i enlighet med artikel 13 ska lämnas in till Stockholms tingsrätt.

Artikel 18 b - vilket eller vilka språk som godtas för de översättningar som avses i artikel 16.1

Svenska

Senaste uppdatering: 30/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.