Европейска заповед за плащане

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Австрия

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентен по отношение на молби за издаване на европейска заповед за плащане е само търговският съд на Виена (член 252, параграф 2 от австрийския Граждански процесуален кодекс).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

От процедурна гледна точка молби за преразглеждане съгласно член 20, параграфи 1 и 2 се разглеждат като молби за restitutio in integrum. Решение, с което се удовлетворява молбата съгласно параграф 2, въпреки това подлежи на обжалване (член 252, параграф 5 от австрийския Граждански процесуален кодекс).

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Заявления в рамките на процедурата за европейска заповед за плащане могат да бъдат подадени или на хартиен носител, или по електронен път, като се използва WebERV (уеб базирано електронно правосъдие). По принцип WebERV е достъпно за всички физически и юридически лица. Техническите предпоставки за неговото използване са специален софтуер и съществуването на предаващ орган. Списък с актуалните предаващи органи може да бъде намерен на адрес http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Подаването на заявление по факс или по електронна поща не е възможно.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Съгласно член 21, параграф 2, буква б) приетият език е немски.

Освен официалния език (немски), може да се използва унгарски език пред районните съдилища на Oberpullendorf и Oberwart, словенски език — пред районните съдилища на Ferlach, Eisenkappel и Bleiburg, и хърватски език — пред районните съдилища на Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf и Oberwart.

Последна актуализация: 28/11/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.