Европейска заповед за плащане

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Съгласно белгийския Съдебен кодекс (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) съдилищата, компетентни да издават европейска заповед за плащане, в зависимост от териториалната и материалната компетентност са мировият съд (juge de paix/vrederechter), първоинстанционният съд (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), търговският съд (tribunal de commerce/rechtbank van koophandel) или трудовият съд (tribunal du travail/arbeidsrechtbank).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Според обстоятелствата има различни начини, по които може да подходи страната, която желае да постигне преразглеждане на дадено решение.

- Първо, в член 1051 от Съдебния кодекс е предвидено, че срещу решение може да се подава жалба по фактически и правни въпроси (appel/hoger beroep) в срок до един месец, считано от връчването на решението, а в някои случаи до един месец, считано от уведомяването за решението в съответствие с член 792, параграфи 2 и 3 от Кодекса. Това е приложимо, независимо дали и двете страни са се явили на делото.

- Второ, в член 1048 от Кодекса е предвидено, че когато е постановено решение в отсъствието на една от страните, може да бъде представено възражение (opposition/oppositie) също в срок до един месец, считано от връчването на решението, а в някои случаи до един месец, считано от уведомяването за решението в съответствие с член 792, параграфи 2 и 3 от Кодекса.

- Когато нито едно от тези средства за правна защита вече не може да се използва срещу решение на граждански съд (или на наказателен съд, който се произнася по гражданските аспекти на разглеждано от него дело), при определени обстоятелства и с цел постигане отмяната на решението страната може да подаде молба за извънредно преразглеждане по член 1133 от Кодекса (requête civile/herroeping van het gewijsde) в срок до шест месеца от узнаването за решението.

Горепосочените срокове за обжалване, възражение и подаване на молба за извънредно преразглеждане не засягат:

- сроковете, определени в императивни разпоредби на наднационалното и международното право,

- разпоредбата на член 50 от Съдебния кодекс, съгласно която при определени условия, предвидени в закона, се допуска удължаване на сроковете, с чието изтичане дадено право отпада,

- възможността за прилагането на общия правен принцип, многократно потвърждаван от Касационния съд на Белгия, според който срокът, който се допуска за изпълнението на дадено действие, се удължава в полза на страната, която е била възпрепятствана да изпълни действието поради непреодолима сила.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Начините за съобщаване, които се приемат от белгийските съдилища и са на тяхно разположение за целите на Регламента, са ограничени до два: молба, като се използва формуляр А от приложение I, придружена от съпътстващите документи, може да бъде подадена направо в деловодството на компетентния съд или същия формуляр, придружен от съпътстващите документи, може да бъде изпратен до съда с препоръчана поща.

Член 29(1)(г) - Приети езици

За целите на член 21, параграф 2, буква б) в Белгия не се приемат други езици освен официалния език или езици на мястото на изпълнение, както е предвидено в белгийското национално законодателство.

Последна актуализация: 28/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.