Европейска заповед за плащане

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Следният съд има изключителна компетентност да взема решения по молби за издаване и за преглед на европейска заповед за плащане и за издаване на потвърждение, че подлежи на изпълнение:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Тел.. +385 1 4897 222

Факс: + 385 1 4920-871

Ел. поща:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Уебсайт:http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Търговският съд в Загреб се произнася по молби за преглед на европейска заповед за плащане. Решението на съда не подлежи на обжалване.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Формуляри, други молби или заявления се подават в писмен вид, като се изпращат по факс или ел. поща.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Европейските заповеди за плащане трябва да бъдат придружени от превод на хърватски език, заверени от упълномощено за целта лице.

Последна актуализация: 20/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.