Европейска заповед за плащане

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Хърватия

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Съдът, който е компетентен да се произнася по молби за издаване и преразглеждане на европейска заповед за плащане и за издаване на потвърждение за нейната изпълняемост, е всеки общински съд (općinski sud) или търговски съд (trgovački sud) по дела от компетентността на търговските съдилища по местоживеене или обичайно местопребиваване или седалище на ответника.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Съдът се произнася по молби за преразглеждане на европейска заповед за плащане. Решението на съда не може да се обжалва.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Формуляри, други молби или заявления се подават в писмен вид, като се изпращат по факс или ел. поща.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Европейските заповеди за плащане трябва да бъдат придружени от превод на хърватски език, заверени от упълномощено за целта лице.

Последна актуализация: 04/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.