Европейска заповед за плащане

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентност имат: всички първоинстанционни съдилища на Република Кипър, които действат в четирите административни района, контролирани от законовата държава на Република Кипър, а именно Никозия, Лимасол, Ларнака-Амохостос и Пафос. Компетентността на съдиите е определена в Закона за съдилищата (14/60) и съответства на йерархичната позиция на съдията, в зависимост от това дали той е районен съдия (Eparhikos Dikastes), окръжен съдия (Anoteros Eparhikos Dikastes) или председател (Proedros).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Процедурата за преразглеждане е предвидена в Процесуалните правила за гражданско-правните спорове. Процедурата се основава главно на писмени заявления, направени от замесените в спора страни. В изключителни случаи и когато съдът прецени за необходимо, освен писмени изложения и показания, дадени под клетва, се приемат и устни показания. Компетентни съдилища са изброените в точка а) по-горе.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Средствата за комуникация, които са допустими и на разположение за целите на процедурата за европейска заповед за плащане, са следните: лично подаване на жалба в регистратурата, или какъвто и да било друг начин за комуникация като факс или електронна поща.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Езикът, който е приет от съда, е гръцки. Въпреки това за целите на регламента е добавен и английски език, който се използва в Кипър.

Последна актуализация: 04/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.