Европейска заповед за плащане

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Приложимите правила за определяне на съдилищата, компетентни да издават европейска заповед за плащане в Чешката република, са общите законови разпоредби, уреждащи компетентността на съдилищата по гражданскоправни въпроси, които се съдържат в Закон № 99/1963 („Граждански процесуален кодекс“).

Материалната компетентност е уредена с членове 9—12, а териториалната компетентност — с членове 84—89а от Гражданския процесуален кодекс.

Като се има предвид видът на разглежданите дела, съдилища с материална компетентност обикновено са районните съдилища, докато критерият за определяне на териториалната компетентност обикновено е местожителството/седалището на ответника.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Съдът, който е компетентен да разглежда процедурата за преглед, е съдът, който е постановил решението на първа инстанция.

Компетентният съд е длъжен да прилага пряко член 20 от Регламента. Решенията за отхвърляне на молби за преглед могат да бъдат обжалвани.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

В съответствие с член 42 от Гражданския процесуален кодекс допустимите начини за съобщаване са следните:

а) електронна поща с усъвършенстван електронен подпис в съответствие със Закон № 227/2000 относно електронните подписи, с измененията;

б) електронна поща без усъвършенстван електронен подпис;

в) факс.

Представянето на информацията по начините, посочени в букви б) и в), трябва да бъде последвано от изпращане на оригиналните копия на формулярите в срок до три дни. Ако това не бъде направено, съдът не разглежда представените документи.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Единственият език, който се приема в Чешката република, е чешки език.

Последна актуализация: 11/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.