Европейска заповед за плащане

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Чехия

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Приложимите правила за определяне на съдилищата, компетентни да издават европейска заповед за плащане в Чешката република, са общите законови разпоредби, уреждащи компетентността на съдилищата по гражданскоправни въпроси, които се съдържат в Закон № 99/1963 („Граждански процесуален кодекс“).

Материалната компетентност е уредена с членове 9—12, а териториалната компетентност — с членове 84—89а от Гражданския процесуален кодекс.

Като се има предвид видът на разглежданите дела, съдилища с материална компетентност обикновено са районните съдилища, докато критерият за определяне на териториалната компетентност обикновено е местожителството/седалището на ответника.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Съдът, който е компетентен да разглежда процедурата за преглед, е съдът, който е постановил решението на първа инстанция.

Компетентният съд е длъжен да прилага пряко член 20 от Регламента. Решенията за отхвърляне на молби за преглед могат да бъдат обжалвани.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

В съответствие с член 42 от Гражданския процесуален кодекс допустимите начини за съобщаване са следните:

а) електронна поща с усъвършенстван електронен подпис в съответствие със Закон № 227/2000 относно електронните подписи, с измененията;

б) електронна поща без усъвършенстван електронен подпис;

в) факс.

Представянето на информацията по начините, посочени в букви б) и в), трябва да бъде последвано от изпращане на оригиналните копия на формулярите в срок до три дни. Ако това не бъде направено, съдът не разглежда представените документи.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Единственият език, който се приема в Чешката република, е чешки език.

Последна актуализация: 11/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.