В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Европейска заповед за плащане

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Англия и Уелс

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Съдът(съдилищата), компетентен(компетентни) за издаване на европейска заповед за плащане в Англия и Уелс, е(са) окръжният съд (county court) и Висшият съд (High Court of Justice).

Компетентността на окръжните съдилища е изцяло законодателно установена и обхваща почти цялата област на гражданското право. Общата компетентност в гражданското право в по-голямата си част е равностойна с тази на Висшия съд, с изключение на искове за телесна повреда за по-малко от 50 000 GBP и парични искове за под 15 000 GBP, които трябва да се завеждат в окръжен съд. Допълнителни подробности могат да бъдат намерени в Заповедта относно компетентността на Висшия съд и областните съдилища (High Court and County Courts Jurisdiction Order ) от 1991 г. (съгласно нейното изменение). В редица законодателни актове е предвидена изключителна компетентност на окръжните съдилища, например практически всички дела по Закона за потребителските кредити от 1974 г. и повечето дела, завеждани от ипотечни заемодатели и наемодатели.

Иск може да бъде заведен във всеки окръжен съд в Англия и Уелс. Уебсайтът на съдебната служби (Court Service) съдържа адресите на всички окръжни съдилища и информация за Висшия съд.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Молба за преглед по член 20 в Англия и Уелс следва да бъде подадена в компетентния съд, издал европейската заповед за плащане (ЕЗП), в съответствие с част 23 от Правилата за гражданската процедура..

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Начинът за съобщаване, приет от съдилищата в Англия и Уелс за целите на откриването на европейска заповед за плащане е съобщаване по пощата (поради необходимостта от събиране на съдебна такса за започване на процеса). Понастоящем се обмисля възможността за подаване на исковия формуляр по електронен път. При все това останалите необходими документи, включително всякакво възражение, ще могат да се изпращат на съда по пощата, по факс или по електронната поща в съответствие с част 5.5 от Правилата за гражданската процедура и Практическите указания, които съдържат правила за внасяне и изпращане на документи на съда.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Официалният език, който се приема по член 21, параграф 2, буква б), е английски.

Последна актуализация: 08/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.