Европейска заповед за плащане

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Районният съд на Хелзинки е компетентен да издава европейска заповед за плащане.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Член 20 от регламента относно прегледа на европейската заповед за плащане се прилага във Финландия в сегашния му вид. За целите на член 20 компетентен съд е районният съд на Хелзинки.

В допълнение към разпоредбите на член 20 от регламента, разпоредбите относно извънредните начини за обжалване, съдържащи се в глава 31 от Кодекса за съдебното производство, се прилагат и към европейската заповед за плащане. Те включват жалби въз основа на процедурна грешка (раздел 1 на глава 31) и отмяна на окончателно решение (раздел 7 на глава 31). Раздел 17 от Кодекса за съдебното производство съдържа отделна разпоредба за определяне на нов краен срок.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Законът за електронните услуги и съобщенията (Публичен сектор) № 13/2003 включва разпоредби относно изпращането на процесуални документи до финландския съд. Съгласно този закон одобрените средства за съобщение във връзка с процедурата за заповед за плащане са поща, факс или електронна поща.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Европейските заповеди за плащане могат да бъдат изпращани на фински, шведски или английски език.

Последна актуализация: 18/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.