Европейска заповед за плащане

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Финландия

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Районният съд на Хелзинки е компетентен да издава европейска заповед за плащане.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Член 20 от регламента относно прегледа на европейската заповед за плащане се прилага във Финландия в сегашния му вид. За целите на член 20 компетентен съд е районният съд на Хелзинки.

В допълнение към разпоредбите на член 20 от регламента, разпоредбите относно извънредните начини за обжалване, съдържащи се в глава 31 от Кодекса за съдебното производство, се прилагат и към европейската заповед за плащане. Те включват жалби въз основа на процедурна грешка (раздел 1 на глава 31) и отмяна на окончателно решение (раздел 7 на глава 31). Раздел 17 от Кодекса за съдебното производство съдържа отделна разпоредба за определяне на нов краен срок.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Законът за електронните услуги и съобщенията (Публичен сектор) № 13/2003 включва разпоредби относно изпращането на процесуални документи до финландския съд. Съгласно този закон одобрените средства за съобщение във връзка с процедурата за заповед за плащане са поща, факс или електронна поща.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Европейските заповеди за плащане могат да бъдат изпращани на фински, шведски или английски език.

Последна актуализация: 22/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.