Европейска заповед за плащане

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентни да издават европейска заповед за плащане са специализираните съдии по защитни съдебни производства (juge des contentieux de la protection), председателите на общи съдилища (tribunaux judiciaires) и председателите на търговски съдилища в рамките на предметната компетентност на тези юрисдикции.

Когато Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела не определя съда или правораздавателния орган с териториална компетентност, а само посочва общо съдилищата на определена държава членка, териториално компетентен е съдът по местоживеенето на ответника или един от ответниците.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

правилата, установяващи процедурата за преразглеждане в изключителни случаи, предвидени по член 20 на Регламента, са идентични с тези правила, които се прилагат при процедура по обжалване. Искът за преразглеждане се завежда пред съдилището, което е издало европейската заповед за плащане.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Искът за европейска заповед за плащане може да бъде адресиран до съда или правораздавателния орган по пощата или по електронен път.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Приети езици по член 21, параграф 2, буква б) са: френски, английски, немски, италиански, испански.

Последна актуализация: 23/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.