Европейска заповед за плащане

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Предварителни бележки

Разпоредбите по прилагането на регламента за създаване на процедура за европейска заповед за плащане в Германия са определени в Закона за подобряване на принудителното изпълнение на вземания и връчването на документи в трансграничен контекст.


Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Местният съд (Amtsgericht) Берлин — Wedding е компетентен за цяла Германия. Данните за контакт на съда са следните:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Телефон: +49 (0)30 90156 - 0
Факс: +49 (0)30 90156 - 203

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Компетентният съд във връзка с процедурата за заповед за плащане е местният съд в района Вединг.

Всички последващи спорове се отнасят до съда, посочен от ищеца като международно компетентен. Ако този съд не е компетентен да се произнесе по спора, той може да отнесе въпроса до германския съд с международна компетентност. Международната компетентност по принцип се урежда от съответния правен акт на ЕС, например Регламент № 1215/2012.

Обхватът и действието на процедурата за преглед до голяма степен са заложени в член 20 от Регламента. В Закона е предвидено, че ищецът трябва да докаже фактите, които според него обосновават отмяната на европейската заповед за плащане. Решението на германския съд с международна компетентност (вж. по-горе) не може да се обжалва. Ако съдът определи европейската заповед за плащане за невалидна, процедурата по Регламента се прекратява.

По изключение, що се отнася до трудовоправни въпроси по член 2 и член 46б, параграф 2 от Закона за съдилищата по трудовоправни спорове (Arbeitsgerichtsgesetz), компетентен е съдът по трудовоправни спорове с международна компетентност, който би имал компетентност по основното производство (Urteilsverfahren).

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Молба за издаване на европейска заповед за плащане може бъде подадена на хартиен носител, както и по електронен път, ако компетентният съд приема такъв вид молби. Молби в местния съд в района Вединг може да се подават по електронен път. За подаването на молба по електронен път в местния съд в района Вединг е необходим специален софтуер. Повече информация е предоставена на следния адрес:https://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Приет е само немски език.

Последна актуализация: 29/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.