Европейска заповед за плащане

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Предварителни бележки

Разпоредбите по прилагането на регламента за създаване на процедура за европейска заповед за плащане в Германия са определени в Закона за подобряване на принудителното изпълнение на вземания и връчването на документи в трансграничен контекст.


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Германия

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Местният съд (Amtsgericht) Берлин — Wedding е компетентен за цяла Германия. Данните за контакт на съда са следните:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Телефон: +49 (0)30 90156 - 0
Факс: +49 (0)30 90156 - 203

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Компетентният съд във връзка с процедурата за заповед за плащане е местният съд в района Вединг.

Всички последващи спорове се отнасят до съда, посочен от ищеца като международно компетентен. Ако този съд не е компетентен да се произнесе по спора, той може да отнесе въпроса до германския съд с международна компетентност. Международната компетентност по принцип се урежда от съответния правен акт на ЕС, например Регламент № 1215/2012.

Обхватът и действието на процедурата за преглед до голяма степен са заложени в член 20 от Регламента. В Закона е предвидено, че ищецът трябва да докаже фактите, които според него обосновават отмяната на европейската заповед за плащане. Решението на германския съд с международна компетентност (вж. по-горе) не може да се обжалва. Ако съдът определи европейската заповед за плащане за невалидна, процедурата по Регламента се прекратява.

По изключение, що се отнася до трудовоправни въпроси по член 2 и член 46б, параграф 2 от Закона за съдилищата по трудовоправни спорове (Arbeitsgerichtsgesetz), компетентен е съдът по трудовоправни спорове с международна компетентност, който би имал компетентност по основното производство (Urteilsverfahren).

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Молба за издаване на европейска заповед за плащане може бъде подадена на хартиен носител, както и по електронен път, ако компетентният съд приема такъв вид молби. Молби в местния съд в района Вединг може да се подават по електронен път. За подаването на молба по електронен път в местния съд в района Вединг е необходим специален софтуер. Повече информация е предоставена на следния адрес:https://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Приет е само немски език.

Последна актуализация: 18/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.