В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Европейска заповед за плащане

Гибралтар

Съдържание, предоставено от
Гибралтар

Съдебната процедура в Гибралтар е уредена с Правилата за гражданската процедура (Civil Procedure Rules, (CPR)) от 1998 г. и допълнителни указания. Прилагането на Правилата за гражданската процедура, прилагани в Англия и Уелс (с изменения) е съгласно Правилата на Върховния съд от 2000 г. (Supreme Court Rules 2000).


Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Съдът, компетентен за издаване на европейска заповед за плащане в Гибралтар, е Върховният съд (Supreme Court).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Молба за преглед по член 20 в Гибралтар следва да бъде подадена в съответствие с Част 23 от Правилата за гражданската процедура.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Начинът за съобщаване, приет в Гибралтар за целите на откриването на процедура за европейска заповед за плащане е съобщаване по пощата (поради необходимостта от събиране на съдебна такса за започване на процеса).

Член 29(1)(г) - Приети езици

Официалният език, приет съгласно член 21, параграф 2, буква б), е английски език.

Последна актуализация: 28/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.