В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Европейска заповед за плащане

Гибралтар

Съдържание, предоставено от
Гибралтар

Съдебната процедура в Гибралтар е уредена с Правилата за гражданската процедура (Civil Procedure Rules, (CPR)) от 1998 г. и допълнителни указания. Прилагането на Правилата за гражданската процедура, прилагани в Англия и Уелс (с изменения) е съгласно Правилата на Върховния съд от 2000 г. (Supreme Court Rules 2000).


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Гибралтар

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Съдът, компетентен за издаване на европейска заповед за плащане в Гибралтар, е Върховният съд (Supreme Court).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Молба за преглед по член 20 в Гибралтар следва да бъде подадена в съответствие с Част 23 от Правилата за гражданската процедура.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Начинът за съобщаване, приет в Гибралтар за целите на откриването на процедура за европейска заповед за плащане е съобщаване по пощата (поради необходимостта от събиране на съдебна такса за започване на процеса).

Член 29(1)(г) - Приети езици

Официалният език, приет съгласно член 21, параграф 2, буква б), е английски език.

Последна актуализация: 28/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.