Европейска заповед за плащане

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Страните, които са компетентни да издават заповеди за плащане, са: за вземания, попадащи в компетентността на районните съдилища, т.е. вземания, ненадвишаващи двадесет хиляди евро (20 000) — съдия от районния съд; за вземания, надвишаващи двадесет хиляди евро (20 000) — съдия от едноличен първоинстанционен съд.

Съдията от районния съд обаче е компетентен да издава заповеди за плащане, които по-специално са свързани с всякакви спорове, произтичащи от договори за наем, по които договореният месечен наем не надвишава 600 евро (шестстотин евро). Ако договореният наем е над 600 евро (шестстотин евро), компетентен е едноличният първоинстанционен съд.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Процедурата за преглед трябва да се открие чрез подаване на възражение срещу заповедта за плащане до съдията от районния съд или съдията от едноличния първоинстанционен съд, който е издал заповедта за плащане.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Стандартният формуляр, който се съдържа в приложението към Регламента, трябва да бъде представен в деловодството на компетентния съд в писмен вид. Възможно е също така да бъде изпратен по електронна поща, чрез цифровата платформа e-codex или чрез цифровата платформа за подаване на правни документи, когато тези средства са на разположение.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Разрешеният език е гръцки.

Последна актуализация: 01/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.