Европейска заповед за плащане

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Гърция

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Страните, които са компетентни да издават заповеди за плащане, са: за вземания, попадащи в компетентността на районните съдилища, т.е. вземания, ненадвишаващи двадесет хиляди евро (20 000) — съдия от районния съд; за вземания, надвишаващи двадесет хиляди евро (20 000) — съдия от едноличен първоинстанционен съд.

Съдията от районния съд обаче е компетентен да издава заповеди за плащане, които по-специално са свързани с всякакви спорове, произтичащи от договори за наем, по които договореният месечен наем не надвишава 600 евро (шестстотин евро). Ако договореният наем е над 600 евро (шестстотин евро), компетентен е едноличният първоинстанционен съд.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Процедурата за преглед трябва да се открие чрез подаване на възражение срещу заповедта за плащане до съдията от районния съд или съдията от едноличния първоинстанционен съд, който е издал заповедта за плащане.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Стандартният формуляр, който се съдържа в приложението към Регламента, трябва да бъде представен в деловодството на компетентния съд в писмен вид. Възможно е също така да бъде изпратен по електронна поща, чрез цифровата платформа e-codex или чрез цифровата платформа за подаване на правни документи, когато тези средства са на разположение.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Разрешеният език е гръцки.

Последна актуализация: 01/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.