Европейска заповед за плащане

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Върховният съд (the High Court) ще бъде компетентен да издава заповед за плащане.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Върховният съд (the High Court) е компетентен за извършването на преглед.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

по пощата и по факс.

Член 29(1)(г) - Приети езици

ирландски и английски.

Последна актуализация: 18/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.