Европейска заповед за плащане

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Във връзка с информацията, която съгласно член 29 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 трябва да бъде съобщена от държавите членки на Европейската комисия най-късно до 12 юни 2008 г., моля разгледайте приложената таблица на съответствието между италианските разпоредби и разпоредбите на Съюза.

Следва да се отбележи, че в съответствие с член 2, параграф 2, буква г) от Регламента се отчита фактът, че някои вземания, произтичащи от извъндоговорни задължения, са включени в споразумението.

Във връзка с член 29, параграф 1, буква б) очевидно възниква необходимост да се прави разграничение между случаите, посочени в член 20, параграф 1, и тези, посочени в член 20, параграф 2, тъй като параграф 1 се отнася до възстановяване на срока, когато този срок е изтекъл не по вина на ответника, докато параграф 2 се прилага, когато заповедта за плащане очевидно е била издадена погрешно или поради други извънредни обстоятелства, като например измама на едната страна.

При първата групи случаи съответното законодателство засяга закъснели жалби срещу заповеди за плащане, за които се отнася разпоредба на член 650 от италианския Граждански процесуален кодекс (ГПК) и които трябва да бъдат подадени до същия съд, който е издал предупредителното писмо. Подходът в този случай е стандартен и може да се прилага разширително, като се има предвид, че съдът трябва да се произнесе по приложимостта на срока, предвиден в член 650, последна алинея от ГПК, доколкото тази разпоредба се прилага във връзка с член 20, параграф 1, буква б) от Регламента.

При втората група случаи обаче решението съгласно настоящата практика е да се подаде редовна молба или в зависимост от обстоятелствата — молба до компетентния първоинстанционен съд, като се има предвид, че съдът трябва да се произнесе дали се прилагат националните правила за компетентност или тези, определени въз основа на Регламента.

По отношение на начините на съобщаване, посочени в член 29, параграф 1, буква б) от Регламента, във връзка с член 7, параграф 5 от същия регламент, е взето решение съществуващите начини на съобщаване да се ограничат до съобщаване на хартиен носител, като се има предвид, че за другите начини на съобщаване (по-специално електронни) се изисква спазването на италианските законови и подзаконови разпоредби в тази област, а съгласно Регламента начините на съобщаване трябва да бъдат тези, които са достъпни за въпросните съдилища.


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Италия

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентни да издават европейска заповед за плащане са следните съдилища:

Мировите съдии (Giudice di Pace) по спорове на стойност до:

1) 10 000 EUR като общо правило;

2) 25 000 EUR по спорове, отнасящи се до обезщетението за вреди, причинени от движението на превозни средства и плавателни съдове, съгласно условията, предвидени в член 2, параграф 2, буква г), точка i) от Регламент (ЕО) № 1896/2006.

Мировите съдии са компетентни да разглеждат спорове на всякаква стойност, свързани с отношения между собственици или наематели на жилища за обитаване с гражданска цел, отнасящи се до дим, изпарения, топлина, шум, вибрации или подобни на тези неудобства, надвишаващи нормалните равнища, съгласно член 7, алинея 3, точка 3 от италианския Граждански процесуален кодекс, при обстоятелствата по член 2, параграф 2, буква г), точка i) от Регламент (ЕО) № 1896/2006.

Мировите съдии са компетентни и по спорове, свързани с лихва или съпътстващи разходи за забава на застрахователни или социални плащания.

Обикновеният граждански съд или апелативният съд, като първоинстанционен съд и съд от последна инстанция, са компетентни по всички други дела и по делата, по които разполагат с изключителна компетентност съгласно италианското законодателство.

По-специално обикновените граждански съдилища са компетентни по следните въпроси, които не са изключени по силата на член 2:

1) вземания, свързани с договори за селскостопанска дейност (в този случай са компетентни специализираните отделения по селскостопански въпроси на обикновените съдилища съгласно член 9 от Закон № 29 от 14 февруари 1990 г.);

2) вземания във връзка с патенти и марки (в този случай са компетентни специалните търговски отделения на обикновените съдилища съгласно член 1 и сл. от Законодателен указ № 168 от 27 юни 2003 г. — последна формулировка);

3) вземания по морското право, по-специално за вреди във връзка със сблъскване на плавателни средства; вреди, причинени от плавателни средства при закотвяне или швартоване, или при извършване на други маневри в пристанища и на други места за спиране; вреди, причинени от използването на уреди за товарене и разтоварване, и при обработката на товари в пристанища; вреди, причинени от плавателни средства на мрежи и друго оборудване за риболов; такси и обезщетения за помощ, спасяване и възстановяване; възстановяване на разходите и премиите за възстановяване на останки от корабокрушение съгласно член 589 от Кодекса за корабоплаването;

4) дела и производства, свързани с договори за обществени поръчки за строителни дейности, доставки и услуги от значение за Съюза, по които е страна едно от предприятията, посочени в член 3 от Законодателен указ № 168 от 27 юни 2003 г. (изменен), или когато един от тези участници е консорциум или временно обединение, на което са възложени договорите, или когато е компетентен обикновеният съд (в този случай са компетентни специализираните търговски отделения на обикновените съдилища съгласно член 3 от Законодателен указ № 168 от 27 юни 2003 г.).

По въпроси, които не са изключени по силата на член 2 от Регламента, за вземания, свързани с обезщетения за вреди, причинени от споразумения, ограничаващи конкуренцията и злоупотребата с господстващо положение, е компетентен апелативният съд като първоинстанционен съд или съд от последна инстанция (член 33, алинея 2 от Закон № 287 от 10 октомври 1990 г.).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Съдът, компетентен да извършва преразглеждането, посочено в член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 и свързаното с него производство, е съдът, постановил решението съгласно член 650 от италианския Граждански процесуален кодекс.

Съдът, компетентен да извършва преразглеждането, посочено в член 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 и свързаното с него производство, е обикновеният съд, който отговаря за заповедта, в съответствие с общоприложимите правила.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Начините на съобщаване, приети за целите на процедурата за европейска заповед за плащане съгласно Регламент (ЕО) № 1896/2006, са пощенските услуги.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Приетият език е италианският.

Последна актуализация: 24/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.