Европейска заповед за плащане

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Съдилищата, които са компетентни да издават европейска заповед за плащане, са районните или градските съдилища (rajona (pilsētas) tiesas), които са първоинстанционните съдилища по граждански дела. Районният или градският съд в конкретният случай обикновено е съдът по декларираното местожителство на ответника (deklarētā dīvevieta) или, ако ответникът няма декларирано местожителство, по домашния адрес на ответника (dīvevietas adrese) или по неговото седалище (juridiskā adrese). Справка в списъка на съдилищата може да бъде направена тук.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

В член 485.1, алинея 1, точка 1 от Гражданския процесуален кодекс се предвижда, че молба за преразглеждане на европейска заповед за плащане, издадена от районен или градски съд, се подава в съответния окръжен съд (abgabaltiesa). Има пет окръжни съдилища, които разглеждат граждански дела. Съдебният район на всеки окръжен съд е обхваща районите на няколко районни или градски съдилища. Справка в списъка на съдилищата може да бъде направена тук.

Молба за преразглеждане на заповед трябва да се подаде в срок от 45 дни от датата, на която лицето е узнало за обстоятелствата, които представляват основания за преразглеждане съгласно законодателството на Европейския съюз, посочено в първата алинея на посочения член.

Молба, в която не се посочват основанията за преразглеждане съгласно Регламента, няма да бъде приета и ще бъде върната на молителя. Съдът също така ще откаже да разгледа повторна молба, освен ако не се установи, че основанията за преразглеждане на заповедта са се променили. Решението на съда в това отношение може да бъде оспорено чрез частна жалба (blakus sūdzība).

Молбата за преразглеждане на заповед се разглежда в рамките на писмено производство. Ако при разглеждането на молбата окръжният съд установи, че условията за преразглеждане на заповедта са изпълнени, той отменя оспорената заповед в нейната цялост и връща делото за повторно разглеждане от първоинстанционния съд.

Ако окръжният съд установи, че изтъкнатите в молбата доводи не обосновават преразглеждането на заповедта, той отхвърля молбата. Решението на съда може да бъде оспорено чрез частна жалба. Процедурата за подаване и разглеждане на частни жалби е уредена в глава 55 от Гражданския процесуален кодекс. Превод на Кодекса на английски език е достъпен тук.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Документите на хартиен носител, предназначени за съда, трябва да бъдат изпратени по пощата или внесени на място. Документите, предназначени за съда, могат да се изпращат и по електронен път чрез портала e-lietas portāls или на електронния адрес на съда. Електронно подадените документи трябва да бъдат подписани със защитен електронен подпис, признат в Латвия (квалифициран електронен подпис по смисъла на член 3, точка 12) от Регламент (ЕС) №910/2014.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Съответната европейска заповед за плащане трябва да бъде изготвена или преведена на националния език — латвийски.

Последна актуализация: 25/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.