Европейска заповед за плащане

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Съгласно член 20 от закона молбите за европейски заповеди за плащане се подават в съответствие с правилата за подсъдност, предвидени от Гражданския процесуален кодекс на Република Литва (Valstybės Žinios, 2002 г., № 36-1340) (до районните съдилища, когато стойността на иска не надвишава 100 000 LTL и до окръжните съдилища, когато стойността на иска надвишава 100 000 LTL). След преглед на молбата съответният съд се обявява за компетентен да издаде европейска заповед за плащане.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Съгласно член 23 от закона основанията на европейската заповед за плащане, посочени в член 20, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1896/2006, се разглеждат от съда, издал европейската заповед за плащане. След допускането на молбата за преглед на европейската заповед за плащане съдът изпраща копие от молбата и от нейните приложения на ищеца и го уведомява за възможността да подаде писмен отговор на молбата в срок от 14 дни след изпращането на молбата. Съдът разглежда подадената молба за преглед на европейската заповед за плащане по реда на писмено производство най-късно в срок от 14 дни от изтичането на срока за подаване на отговор на молбата и издава решение на едно от основанията, посочени в член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1896/2006.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

При дела за издаване на европейска заповед за плащане процесуалните документи се подават до съда пряко или по пощата.

Член 29(1)(г) - Приети езици

В съответствие с член 21, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1896/2006 се приема литовски език.

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.