Европейска заповед за плащане

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Литва

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Съгласно член 20 от закона молбите за европейски заповеди за плащане се подават в съответствие с правилата за подсъдност, предвидени от Гражданския процесуален кодекс на Република Литва (Valstybės Žinios, 2002 г., № 36-1340) (до районните съдилища, когато стойността на иска не надвишава 100 000 LTL и до окръжните съдилища, когато стойността на иска надвишава 100 000 LTL). След преглед на молбата съответният съд се обявява за компетентен да издаде европейска заповед за плащане.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Съгласно член 23 от закона основанията на европейската заповед за плащане, посочени в член 20, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1896/2006, се разглеждат от съда, издал европейската заповед за плащане. След допускането на молбата за преглед на европейската заповед за плащане съдът изпраща копие от молбата и от нейните приложения на ищеца и го уведомява за възможността да подаде писмен отговор на молбата в срок от 14 дни след изпращането на молбата. Съдът разглежда подадената молба за преглед на европейската заповед за плащане по реда на писмено производство най-късно в срок от 14 дни от изтичането на срока за подаване на отговор на молбата и издава решение на едно от основанията, посочени в член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1896/2006.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

При дела за издаване на европейска заповед за плащане процесуалните документи се подават до съда пряко или по пощата.

Член 29(1)(г) - Приети езици

В съответствие с член 21, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1896/2006 се приема литовски език.

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.