Европейска заповед за плащане

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентни да издават европейска заповед за плащане са:

1. председателят на районния съд (tribunal d'arrondissement) или съдията, който го замества, ако искът е над 15 000 EUR;

2. мировият съдия, ако искът е на стойност до 15 000 EUR;

3. председателят на съда по трудовоправни спорове или съдията, който го замества, независимо от стойността на иска, за спорове, свързани с:

  • трудови договори, договори за обучение и режимите за допълнително пенсионно осигуряване, които възникват между работодателите, от една страна, и техните служители, от друга страна, в това число за спорове, които са възникнали след края на трудовото правоотношение;
  • плащания по застраховката за неплатежоспособност, предвидена в глава V на Закона от 8 юни 1999 г. за режимите за допълнително пенсионно осигуряване, които възникват между институцията по член 21 или животозастрахователна компания по член 24, параграф 1 от този закон, от една страна, и служителите, бившите служители и техните наследници, от друга страна.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Компетентни да се произнасят по оспорването и молбата за преглед са:

1. районният съд (tribunal d'arrondissement), ако европейската заповед за плащане е издадена от председателя на районния съд (tribunal d'arrondissement) или от съдията, който го замества;

2. председателстващият мирови съдия или съдията, който го замества, ако европейската заповед за плащане е издадена от мирови съдия;

3. съдът по трудовоправни спорове, ако европейската заповед за плащане е издадена от председателя на съда по трудовоправни спорове или от съдията, който го замества.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Люксембург приема изпращането по пощата като средство за комуникация.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Люксембург приема френски и немски език.

Последна актуализация: 14/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.