Европейска заповед за плащане

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Люксембург

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентни да издават европейска заповед за плащане са:

1. председателят на районния съд (tribunal d'arrondissement) или съдията, който го замества, ако искът е над 15 000 EUR;

2. мировият съдия, ако искът е на стойност до 15 000 EUR;

3. председателят на съда по трудовоправни спорове или съдията, който го замества, независимо от стойността на иска, за спорове, свързани с:

  • трудови договори, договори за обучение и режимите за допълнително пенсионно осигуряване, които възникват между работодателите, от една страна, и техните служители, от друга страна, в това число за спорове, които са възникнали след края на трудовото правоотношение;
  • плащания по застраховката за неплатежоспособност, предвидена в глава V на Закона от 8 юни 1999 г. за режимите за допълнително пенсионно осигуряване, които възникват между институцията по член 21 или животозастрахователна компания по член 24, параграф 1 от този закон, от една страна, и служителите, бившите служители и техните наследници, от друга страна.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Компетентни да се произнасят по оспорването и молбата за преглед са:

1. районният съд (tribunal d'arrondissement), ако европейската заповед за плащане е издадена от председателя на районния съд (tribunal d'arrondissement) или от съдията, който го замества;

2. председателстващият мирови съдия или съдията, който го замества, ако европейската заповед за плащане е издадена от мирови съдия;

3. съдът по трудовоправни спорове, ако европейската заповед за плащане е издадена от председателя на съда по трудовоправни спорове или от съдията, който го замества.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Люксембург приема изпращането по пощата като средство за комуникация.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Люксембург приема френски и немски език.

Последна актуализация: 14/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.