Европейска заповед за плащане

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Малта

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Първо отделение на Гражданския съд (Civil Court First Hall) – от 15,000 EUR нагоре

Магистратски съд на Малта (Court of Magistrates) от 5,000 до 15,000 EUR

Трибунал за искове с малък материален интерес до – 5,000 EUR

Магистратският съд в Гозо, заседаващ както като горестоящ (от 15,000 EUR нагоре), така и като долустоящ съд (от 5,000 до 15,000 EUR), – е компетентен да разглежда всички искове срещу лица с постоянно или обичайно местоживеене на остров Гозо или Комино

Кореспонденцията по всички въпроси се изпраща на:

The Registrar (Деловодство)

(име на компетентния съд)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Кореспонденцията, отнасяща се до съдилищата на остров Гозо, се изпраща на следния адрес:

The Registrar (Деловодство)

(име на компетентния съд)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Първо отделение на гражданския съд (Civil Court First Hall)

Магистратски съд на Малта (Court of Magistrates)

Трибунал за искове с малък материален интерес (The Small Claims Tribunal)

Магистратският съд (Court of Magistrates) в Гозо, заседаващ както като горестоящ, така и като долустоящ съд

Кореспонденцията по всички въпроси се изпраща на:

The Registrar (Деловодство)

(име на компетентния съд)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Кореспонденцията, отнасяща се до съдилищата на остров Гозо, се изпраща на следния адрес:

The Registrar (Деловодство)

(име на компетентния съд)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Процедура за преглед, определена в член 20 от Регламент (ЕО) № 1896/2006

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Исковата молба и другите формуляри, упоменати в Регламент (ЕО) № 1896/2006, се подават лично в деловодството на компетентния съд или се изпращат в него по пощата

Молбата за преглед на ищеца трябва да се попълни на малтийски лично от него в деловодството на компетентния съд

Член 29(1)(г) - Приети езици

Малтийски и английски.

Последна актуализация: 25/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.