Европейска заповед за плащане

Холандия

Съдържание, предоставено от
Холандия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Член 2 от Закона за прилагане на европейската заповед за плащане:

Пред съда се внася молба за издаване на европейска заповед за плащане съгласно член 7 от регламента. Ако сумата по член 7, параграф 2, буква б) от регламента не е по-голяма от сумата, посочена в член 93, буква а) от Гражданския процесуален кодекс, или ако се отнася до случай по буква в) от този член, молбата се разглежда и по нея се взема решение от кантоналния съдия (kantonrechter).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Член 9 от Закона за прилагане на европейската заповед за плащане:

1. В случай на европейска заповед за плащане, обявена за изпълняема по смисъла на регламента, ответникът може да поиска преглед пред съда, издал европейската заповед за плащане, на база на основанията, посочени в член 20, параграфи 1 и 2 от регламента.

2. Молбата трябва да се изготви:

а. в случая, посочен в член 20, параграф 1, буква а) от регламента, в срок от четири седмици след уведомяването на ответника за изпълняемата заповед за плащане.

б. в случая, посочен в член 20, параграф 1, буква б) от регламента, в срок от четири седмици след като посочените в тази разпоредба основания престанат да съществуват.

в. в случая, посочен в член 20, параграф 2 от регламента, в срок от четири седмици след уведомяването на ответника за посоченото в тази разпоредба основание за преглед.

3. За подаването на молба за преглед не е необходим адвокат.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Съгласно нидерландското гражданско процесуално право (член 33 от Гражданския процесуален кодекс) електронново подаване на молби за издаване на европейска заповед за плащане е разрешено, при условие че е предвидено в процесуалните норми на съда. Понастоящем нито един съд не предвижда възможност за това. Възможни са само следните начини за подаване:

- по пощата;

- в съда.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Член 8, параграф 2 от Закона за прилагане на европейската заповед за плащане:

2. Европейска заповед за плащане, обявена от съда по произход за изпълняема в друга държава-членка, се изготвя в съответствие с член 21, параграф 2, буква б) от регламента или се превежда на нидерландски език.

Последна актуализация: 16/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.