Европейска заповед за плащане

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Нидерландия

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Член 2 от Закона за прилагане на европейската заповед за плащане:

Пред съда се внася молба за издаване на европейска заповед за плащане съгласно член 7 от регламента. Ако сумата по член 7, параграф 2, буква б) от регламента не е по-голяма от сумата, посочена в член 93, буква а) от Гражданския процесуален кодекс, или ако се отнася до случай по буква в) от този член, молбата се разглежда и по нея се взема решение от кантоналния съдия (kantonrechter).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Член 9 от Закона за прилагане на европейската заповед за плащане:

1. В случай на европейска заповед за плащане, обявена за изпълняема по смисъла на регламента, ответникът може да поиска преглед пред съда, издал европейската заповед за плащане, на база на основанията, посочени в член 20, параграфи 1 и 2 от регламента.

2. Молбата трябва да се изготви:

а. в случая, посочен в член 20, параграф 1, буква а) от регламента, в срок от четири седмици след уведомяването на ответника за изпълняемата заповед за плащане.

б. в случая, посочен в член 20, параграф 1, буква б) от регламента, в срок от четири седмици след като посочените в тази разпоредба основания престанат да съществуват.

в. в случая, посочен в член 20, параграф 2 от регламента, в срок от четири седмици след уведомяването на ответника за посоченото в тази разпоредба основание за преглед.

3. За подаването на молба за преглед не е необходим адвокат.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Съгласно нидерландското гражданско процесуално право (член 33 от Гражданския процесуален кодекс) електронново подаване на молби за издаване на европейска заповед за плащане е разрешено, при условие че е предвидено в процесуалните норми на съда. Понастоящем нито един съд не предвижда възможност за това. Възможни са само следните начини за подаване:

- по пощата;

- в съда.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Член 8, параграф 2 от Закона за прилагане на европейската заповед за плащане:

2. Европейска заповед за плащане, обявена от съда по произход за изпълняема в друга държава-членка, се изготвя в съответствие с член 21, параграф 2, буква б) от регламента или се превежда на нидерландски език.

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.