В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Европейска заповед за плащане

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Съдопроизводството в Северна Ирландия е уредено с Правилника за дейността на съдебната власт (Северна Ирландия) от 1980 г. (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980) и Правилника за дейността на окръжните съдилища (Северна Ирландия) 1981 г. (County Court Rules (Northern Ireland) 1981). Правилниците са изготвени в съответствие със Закона за правораздаването (Северна Ирландия) от 1978 г. (Judicature (Northern Ireland) Act 1978) с нормативен акт.


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Северна Ирландия

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентният съд да издава европейска заповед за плащане в Северна Ирландия е Висшият съд (High Court of Justice).

Компетентността на окръжните съдилища е изцяло нормативно установена и се определя по Наредбата за дейността на окръжните съдилища (Северна Ирландия) от 1980 г. (County Courts (Northern Ireland) Order 1980). Следователно понастоящем, до приемането на изменение на Наредбата, производствата по Регламента не попадат в законоустановената компетентност на окръжните съдилища, а в рамките на присъщата на Висшия съд компетентност, независимо от паричната стойност на производствата.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

В Северна Ирландия молба за преглед по член 20 може да бъде подадена във Висшия съд в съответствие с част IV от Наредба 71 от Правилника за дейността на съдебната власт (Северна Ирландия) от 1980 г.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Начинът за съобщаване, приет от Съда в Северна Ирландия за целите на производството за европейската заповед за плащане, е по пощата. В бъдеще може да бъде разгледана възможността за електронно подаване на молби. Други документи, които се изпращат на Съда във връзка с производството за европейска заповед за плащане, включително възражения, могат обаче да се изпращат по пощата, по факс или други електронни средства, ако има условия за това в съответствие с Правило 39 от Наредба 71 от Правилника за дейността на съдебната власт (Северна Ирландия) от 1980 г. Молбата и останалите документи в рамките на тези производства могат да бъдат представени в Съда и лично.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Официалният език, който се приема по член 21, параграф 2, буква б), е английски.

Последна актуализация: 14/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.