Европейска заповед за плащане

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Полша

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Компетентни са районните съдилища (sądy rejonowe) и окръжните съдилища (sądy okręgowe), чиято териториална и предметна компетентност е определена в Гражданския процесуален кодекс (Kodeks postępowania cywilnego) от 17 ноември 1964 (Официален вестник от 2014 г., статия 101, с измененията). Предметната компетентност е уредена с членове 16, 17 и 461, параграф 11 във връзка с член 50516, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс, а териториалната компетентност — с членове 27—46 и член 461, параграф 1 във връзка с член 50516, параграф 1 от Кодекса.

Молбите за отказ за привеждане в изпълнение по смисъла на член 22 от Регламента (Отказ за привеждане в изпълнение) следва да се подават — в съответствие с член 115323, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс — в окръжния съд по седалището или регистрирания офис на длъжника или ако такъв съд няма, в окръжния съд, в чийто район предстои или се осъществява изпълнението. В съответствие с член 115323, параграф 3 ответникът може да представи своята позиция по делото в рамките на определения от съда срок.

На основание на член 23 (Спиране или ограничаване на привеждането в изпълнение) и в съответствие с член 115320, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс, компетентният окръжен съд може, по молба от длъжник, да спре изпълнително производство, което се води въз основа на европейска заповед за плащане. Също така по молба от длъжника, този съд може да ограничи производството по привеждане в изпълнение до обезпечителни мерки или да направи привеждането в изпълнение условно, при предоставяне на подходящо обезпечение от страна на кредитора.

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Според член 20, параграф 1 от Регламента защитата на длъжника се изразява в подновяване на срока за подаване на възражение по европейска заповед за плащане. Тази материя е уредена от първа част, дял VI, глава 5 (Неспазване на срокове и разпореждания за подновяване на срокове), (членове 167—172) от Гражданския процесуален кодекс. В съответствие с тези правила молбата за подновяване на срок трябва да бъде подадена най-късно в рамките на една седмица след отпадане на причината за неспазването на срока под формата на писмо до съда, който е трябвало да разгледа производството. Обстоятелствата, които служат за основание на молбата, трябва да се докажат в писмото. Едновременно с подаване на молбата за подновяване на срок, страната трябва също да предприеме процесуалната стъпка по подаване на молба за преразглеждане на европейската заповед за плащане. Ако е изминала повече от една година след неспазването на срока, той може да бъде подновен само в специални случаи. По правило фактът на подаване на молба за подновяване на срок не води до спиране на производството или изпълнението на решението.

По отношение на член 20, параграф 2 от Регламента се прилагат правилата, определени в член 50520 от Гражданския процесуален кодекс. Молбите трябва да удовлетворяват изискванията за писмени изложения от страните, като в тях се посочват основанията за анулиране на европейската заповед за плащане. Съдът, който е компетентен да разглежда такава молба, е съдът, издал заповедта. Преди да анулира европейска заповед за плащане съдът трябва да изслуша ищеца или да изиска от него/нея да направи изявление в писмен вид.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Молби за европейска заповед за плащане и други изложения от страните по такива производства може да се подават само в писмен вид. Документите може да се подават до компетентния съд лично или по пощата.

Член 29(1)(г) - Приети езици

В съответствие с член 21, параграф 2, буква б) приетият език е полски.

Последна актуализация: 27/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.